Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. (hierna genoemd DAS) als u na een verkeersongeval uw de schade aan uw motorrijtuig wilt verhalen op degene die daarvoor aansprakelijk is. Ook vergoedt DAS de proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor uzelf, als eigenaar van een motorrijtuig. Ook verzekerd zijn de passagiers van uw motorrijtuig. Of iemand die met uw toestemming uw motorrijtuig bestuurt. Onder een motorrijtuig wordt mede begrepen de aan een personen- of bestelauto gekoppelde caravan of aanhanger.

Extra informatie

Er moet sprake zijn van een op geld waardeerbaar belang.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Schade in het verkeer

Juridische hulp bij het verhalen van schade aan uw motorrijtuig en letsel van inzittenden die in het verkeer is ontstaan.

Adviesservice

U heeft aanspraak op adviesservice bij deelname aan het wegverkeer met een verzekerd motorrijtuig. Bij adviesservice wordt eenmalig telefonisch juridisch advies verleend aan de hand van de informatie die u telefonisch verstrekt. 

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt, bij opzet en bij bestaande conflicten. Verder zijn uitgesloten geschillen die verband houden met of het gevolg zijn van het onbevoegd besturen van motorrijtuigen, natuurrampen, atoomkernreacties of molest en fiscale en fiscaalrechtelijke geschillen met (overheids)instanties.

Extra informatie

Raadpleeg voor een volledig overzicht van alle geldende uitsluitingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Letselschade

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel. Bijvoorbeeld na een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop, verkoop, of reparatie van uw motorrijtuig. Of bij conflicten over de verzekering van uw motorrijtuig.

Exploitatie van het motorrijtuig

Geen rechtsbijstand wordt verleend in geschillen over de exploitatie (verhuur, vervoer, examens, les enz) van uw motorrijtuig.

Onrechtmatige daad en regresacties

Geen rechtsbijstand wordt verleend tegen vorderingen gebaseerd op onrechtmatige daad of daarvoor in de plaats komende regresacties.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een geschil direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. Vult u een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in. Voor deze verzekering geldt een wachttijd. Dit betekent dat DAS geen rechtsbijstand verleent als de wachttijd niet is verstreken. Raadpleeg de polisvoorwaarden en/of uw adviseur voor de geldende wachttijd.

Externe kosten

Er zit een maximum aan de externe kosten die DAS vergoedt voor juridische hulp. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak gaat over een contractueel geschil met een belang van minder dan EUR 110,00.

Eigen risico

U moet een eigen risico betalen van EUR 250,00 als op uw verzoek DAS een externe rechtshulpverlener inschakelt om namens u een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren wanneer dat  niet op grond van wet- en regelgeving verplicht is.

Waar ben ik gedekt?

Rechtsbijstand wordt verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee, mits de rechter van één van die landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken, zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal of per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering tegen de contractsvervaldatum schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.