Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade door of met uw touringcar alsmede de  aansprakelijkheid bij personenvervoer. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct . Het maakt geen deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of met uw touringcar verzekerd is.

Verzekerd bedrag

De verzekerde bedragen zijn in de polis genoemd.

Wettelijke Aansprakelijkheid

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade met uw touringcar veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Ook is verzekerd de wettelijke aansprakelijkheid voor personenvervoer. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: Aansprakelijkheidsverzekering voor aanhangers

Hierbij bent u verzekerd tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken door een aanhanger.

Keuze: Beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met vogels en loslopende dieren, bliksem, inbraak en joyriding  wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd. De schadevergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde.

Keuze: Volledige Casco

Hierbij bent u verzekerd voor schade door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. Of door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing.

Keuze: Schadeverzekering Inzittenden

Wij vergoeden schade die de bestuurder lijdt als gevolg van een ongeval. Wij vergoeden geen affectieschade.

Extra informatie

Het gaat hier om schade als gevolg van lichamelijk letsel en of om beschadiging of het verloren gaan van in of op de touringcar aanwezige, tot de privésfeer behorende persoonlijke eigendommen.

Keuze: Hulpverlening

Kiest u voor volledig casco dan is verzekerd hulpverlening bij een ongeval met de touringcar in het buitenland waardoor deze zodanig wordt beschadigd, dat hiermee niet meer verantwoord kan worden gereden of dat de bestuurder door deze gebeurtenis niet meer in staat is de touringcar te besturen.

Extra informatie

Wij vergoeden kosten gemaakt in verband met repatriëring van de bestuurder of bijrijder.  Geen recht op hulpverlening bestaat voorzover er op grond van een andere verzekering aanspraak op hulpverlening gemaakt kan of zou kunnen worden.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs, door misbruik van alcohol of drugs of door deelname aan behendigheids- en snelheidsritten en wedstrijden. En schade ontstaan tijdens verhuur zonder chauffeur. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige uitsluitingen de polisvoorwaarden of raadpleeg uw adviseur.

Opzicht

Van deze verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade die aan een verzekerde in eigendom toebehoren of die verzekerde vervoert, in gebruik, ter bewerking, in behandeling, in bewaring, in huur of om welke andere reden ook onder zich heeft (opzicht).

Schade toegebracht aan de bestuurder

De aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan de bestuurder van de touringcar.

Molest

U kunt geen rechten aan deze verzekering ontlenen als de schade is veroorzaakt door of is ontstaan uit molest.

Extra informatie

Onder molest wordt onder meer verstaan schade door gewapende conflicten, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan bijvoorbeeld een WA (Beperkt)Cascoverzekering of Rechtsbijstandsverzekering verkeer. Raadpleeg hiervoor uw adviseur.

Extra informatie

Raadpleeg voor meer informatie over de geldende dekkingsbeperkingen uw adviseur.

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per aanspraak van toepassing. Dit bedrag staat in de polis genoemd.

Wettelijke Aansprakelijkheid

De geboden dekking voor aansprakelijkheid voor schade toegebracht met of door de touringcar, de aanhanger of oplegger voor alle verzekerden tezamen is beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag zoals dat op het polisblad onder 'WA' staat vermeld. Bij personenvervoer is de dekking beperkt tot maximaal het bedrag van de wettelijke aansprakelijkheid.

Extra informatie

Bij personenvervoer is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het krachtens de wet voorgeschreven minimum te verzekeren bedrag per gebeurtenis.  

Schade aan een ander voertuig

Als schade door een gemachtigd bestuurder wordt toegebracht aan een ander motorrijtuig, aanhanger van uzelf, dan is dat verzekerd voorzover niet krachtens een andere verzekering aanspraak op vergoeding van de schade kan worden gemaakt of zou kunnen worden gemaakt.

Schade verzekerd onder een andere polis

Uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door bagage, die zich bevindt op, wordt vervoerd met, valt van of is gevallen van uw touringcar of verzekerde aanhanger is niet verzekerd als de aansprakelijkheid op een andere polis is verzekerd of verzekerd zou zijn.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige dekkingsbeperkingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waarvoor een voor het object afgegeven Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig is. Bij de polis krijgt u deze groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade en geef veranderingen steeds zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering tot twee maanden voor de contractvervaldatum schriftelijk opzeggen. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.