Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt de vermogenspositie van uw bedirjf tegen aanspraken tot vergoeding van directe materiële schade tijdens binnenlands en/of grensoverschrijdend vervoer op grond van de wet of de geldende vervoerscondities voor beschadiging, diefstal en verlies van de lading.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade door verlies, beschadiging, diefstal van goederen van uw opdrachtgevers tijdens vervoer, laden en lossen en tijdens op- en overslag (voor zover dit noodzakelijkerwijze een onderdeel uitmaakt van de vervoersopdracht) waarvoor u contractueel aansprakelijk bent.

Extra informatie

U kunt aansprakelijk zijn volgens het Burgerlijk Wetboek, geldende binnen of buitenlandse vervoerscondities of algemeen geaccepteerde voorwaarden van vervoerdersorganisaties.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal de op het polisblad of de in de polivoorwaarden genoemde bedragen.

Keuze: Internationaal en/of binnenlands vervoer

Afhankelijk van uw situatie kunt u kiezen voor dekking binnen of buiten Nederland.

Extra informatie

Voor internationaal vervoer gelden de bepalingen van het C.M.R.-verdrag.
Voor binnenlands vervoer geldt dat het adres van afzending en het adres van bestemming binnen Nederland is gelegen en waarop uitsluitend de A.V.C.-condities van toepassing zijn.

Keuze: Cabotagevervoer

U kunt kiezen of u cabotage meeverzekert.

Extra informatie

Cabotage is binnenlands vervoer in een land waar de vervoerder niet is gevestigd.

Extra kosten

Bij een gedekte schade vergoeden wij tot bepaald maximum zoals in de polisvoorwaarden genoemd ook bereddings- en opruimingskosten, vernietigingskosten van de beschadigde goederen, kosten voor rechtshulp en kosten van wettelijke rente.

Eigendommen verzekerde chauffeurs

Tot het in de polis genoemd maximum, vergoeden wij schade aan of verlies van privé-eigendommen van verzekerde chauffeurs die tijdens de reis door het motorrijtuig worden vervoerd door bijvoorbeeld brand, diefstal na braak of poging daartoe, gewelddadige beroving, afpersing of bedreiging daartoe.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade door bijv. atoomkernreacties, opzet, molest of schade die ontstaat door een oorlog of staking in het land waar u de lading naartoe vervoert of voor schade aan zendingen naar risicolanden waarmee u niet mag handelen. Zie verder het bepaalde in de polisvoorwaarden.

Levende have of verhuisgoederen

Tenzij anders is overeengekomen, verzekeren wij niet de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan levende have of verhuisgoederen.

Documenten

Wij verzekeren niet schaden die verzekerde lijdt als direct of indirect gevolg van onregelmatigheden met zaken en/of documenten, indien naar aanleiding hiervan belastingen, rechten, accijnzen, landbouwheffingen, teruggaaf van subsidies, administratieve of andere boeten e.d. (kunnen) worden gevorderd.

Extra informatie

Deze uitsluitingen zijn niet van toepassing als verzekerde daarvoor in zijn hoedanigheid van vervoerder wordt aangesproken en op grond van de toepasselijke vervoerscondities, echter niet ruimer dan C.M.R., A.V.C. e.d. standaard voorwaarden aansprakelijk is en verzekerde bewijst dat hij in die hoedanigheid is aangesproken en aansprakelijk is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

In de meeste gevallen is er een eigen risicobedrag per gebeurtenis van toepassing. Dit staat in de polis genoemd.

Waar ben ik gedekt?

In geval van dekking voor internationaal vervoer dan is het dekkingsgebied uit te breiden tot geheel Europa, excl. Russische Federatie, Wit Rusland, Oekraïne, Kazachstan en Moldavië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade en geef veranderingen zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie vooraf per kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u geen dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering per contractvervaldatum schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Bij een standaard product heeft u na automatische verlenging van de verzekering met een looptijd van twaalf maanden, het recht om dagelijks uw verzekering op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.