Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De (bodem)saneringsverzekering dekt tijdens de sanering schade aan zaken die zich op de saneringslocatie bevinden. Alle bij het project betrokken partijen zoals de aannemer, het ingenieursbureau en de opdrachtgever (provincies, gemeenten en bedrijven) zijn verzekerd. Deze verzekering is specifiek bedoeld voor éénmalige saneringsprojecten.

Extra informatie

Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.

Wat is verzekerd?

Het op de polisblad omschreven saneringswerk en de volgens het bestek daarvoor bestemde en/of benodigde:
- in of aan te brengen (kunst)werken;
- materialen, voor zover op of nabij het saneringsterrein aanwezig;
- tekeningen, ontwerpen en modellen.

U kunt de rubrieken Aansprakelijkheid (II) en Bestaande eigendommen (III) aanvullend verzekeren.

Extra informatie

Bij een bodemsaneringsproject dekken de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) en de Construction All Risks (CAR) verzekering niet alle risico’s. Zo biedt de CAR géén dekking bij een saneringsproject voor schade aan het milieu. De AVB dekt niet het risico van geleidelijke milieuschade. In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de gedekte en niet gedekte gebeurtenissen.

Verzekerd bedrag

Als basis voor het verzekerde bedrag van het saneringswerk geldt de totale projectsom van het verzekerde saneringswerk na oplevering.

Extra informatie

Waaronder zijn begrepen het totaal van de aanneemsommen van de uitgevoerde werken inclusief hulpmaterialen, winst, verrekenposten, meer of minder werk, de waarde van de door of namens de opdrachtgever en/of toekomstige eigenaar zelf ingebrachte werkzaamheden en/of gebruikte materialen, honoraria van betrokken constructeurs, architecten, adviseurs en kosten van toezicht.

Wie zijn verzekerd?

Alle bij het project betrokken partijen, waaronder aannemers, onderaannemers, constructeurs, ingenieursbureaus, adviseurs en opdrachtgevers (o.a. gemeenten, provincies en bedrijven), op de saneringslocatie zijn verzekerden.

Rubriek I Het saneringswerk

Deze verzekering dekt materiële beschadiging, diefstal na braak, verlies, of vernietiging, alsmede het verontreinigd of vuil worden van stoffelijke zaken en het zich daarop of daarin bevinden van milieubelastende stoffen, van de verzekerde zaken, ongeacht door welke oorzaak.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de gedekte en niet gedekte gebeurtenissen.

Keuze: Rubriek II Aansprakelijkheid

Deze rubriek dekt de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van verzekerde wegens veroorzaakte personen- en/of zaakschade, welke schade is veroorzaakt en ontstaan binnen de verzekeringstermijn als gevolg van de werkzaamheden volgens het bestek en bij verzekeraars is aangemeld binnen 10 jaar na de einddatum van de verzekeringstermijn.

Extra informatie

Bovendien dient de oorzaak van de schade in rechtstreeks verband te staan met de saneringslocatie, zoals die staat aangegeven in het bestek en tekeningen, waar de feitelijke werkzaamheden worden uitgevoerd. In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de gedekte en niet gedekte gebeurtenissen.

Keuze: Rubriek III Bestaande eigendommen opdrachtgever en/of toekomstig eigenaar

Deze rubriek dekt beschadiging, verlies of vernietiging, het verontreinigd of vuil worden van bestaande eigendommen (van de opdrachtgever en/of de toekomstige eigenaar) en het zich daarop of daarin bevinden van milieubelastende stoffen voor zover dit een gevolg is of verband houdt met de uitvoering van het saneringswerk.

Extra informatie

Onder bestaande eigendommen worden verstaan alle op of nabij het saneringsterrein vóór de aanvang van de werkzaamheden aanwezige objecten alsmede het overige terrein, welke het eigendom van de opdrachtgever en/of toekomstige eigenaar zijn, voor zover niet deel uitmakend van de verzekerde zaken zoals verzekerd onder Rubriek I Het saneringswerk.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij schade als gevolg van molest, enige burgerlijke of militaire macht, atoomkernreacties, opzet, bewuste of onbewuste roekeloosheid (eigen schuld) en abandonnement.

Extra informatie

Raadpleeg voor een volledig overzicht van alle geldende uitsluitingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Rubriek I Het saneringswerk

Niet verzekerd is:
- schade, welke een gevolg is van een gehele of gedeeltelijke stilstand van het saneringswerk, tenzij die stilstand het gevolg is van een onder deze polis gedekte schade;
- bedrijfsschade van welke aard dan ook, waaronder begrepen vertraging in de uitvoering van en onderhandeling over contracten en verlies van contracten.

Extra informatie

Van deze verzekering is eveneens uitgesloten schade aan varend of drijvend materieel, alsmede draglines, bulldozers, hijskranen en andere mechanisch aangedreven transportmiddelen, alsmede motorrijtuigen. Raadpleeg voor een volledig overzicht van alle geldende uitsluitingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Rubriek II Aansprakelijkheid (indien meeverzekerd)

Niet verzekerd is/zijn:
- schade veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig of met een motorrijtuig buiten de saneringslocatie;
- schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u (ondeugdelijk) verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht;
- aansprakelijkheidsverhogende bedingen.

Extra informatie

Raadpleeg voor een volledig overzicht van alle geldende uitsluitingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Rubriek III Bestaande eigendommen opdrachtgever en/of toekomstig eigenaar (indien meeverzekerd)

Niet verzekerd is:
- schade door brand, blikseminslag, ontploffing of vliegtuigen;
- schade welke noodzakelijkerwijs moest worden toegebracht ten behoeve van het saneringswerk;
- bedrijfsschade onverschillig van welke aard ook.

Extra informatie

Raadpleeg voor een volledig overzicht van alle geldende uitsluitingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risicobedrag per gedekte gebeurtenis staat op het polisblad vermeld.

Afspraken

Indien u de veiligheids- en milieuvoorschriften en/of -verplichtingen zoals opgenomen in de Standaard RAW niet nakomt, verliest u het recht op schadevergoeding onder deze verzekering, tenzij u bewijst dat de schade hierdoor niet is (mede)veroorzaakt of vergroot

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor het saneringswerk (éénmalig project) dat op het polisblad staat vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade en geef veranderingen zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.

Wanneer en hoe betaal ik?

Bij een (bodem)saneringsverzekering (projectpolis) dient u de verschuldigde premie vooraf (voor aanvang van het project) in één keer te betalen. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering vangt aan om 00.00 uur op de ingangsdatum. De verzekering eindigt op de dag waarop het saneringswerk/-project wordt opgeleverd of op de dag waarop de onderhoudstermijn (indien meeverzekerd) is verstreken.

Extra informatie

Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u géén dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Bij een (bodem)saneringsverzekering, die specifiek voor één saneringsproject is afgesloten, is tussentijds opzeggen niet mogelijk.