Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering combineert 4 dekkingen: overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en echtscheiding. 

Wat is verzekerd?

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken. Bij werkloosheid is de uitkering gebaseerd op de verzekerde maandlasten.

Overlijden

Overlijdensrisico: de verzekering heeft een standaard verzekerd bedrag van EUR 10.000,-. Daarboven kunt u tot maximaal EUR 300.000,- het verzekerde bedrag verhogen. Het bedrag wordt in één keer uitgekeerd. 

Extra informatie

Of u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt hangt af van hoeveel u nog kunt werken. Zolang u arbeidsongeschikt blijft op grond van de polisvoorwaarden, ontvangt u een uitkering met een duur van maximaal 5 jaar. 

In geval van werkloosheid is de uitkering beperkt tot maximaal 12 maanden.

In geval van echtscheiding ontvangt u een eenmalige uitkering van 6 keer de verzekerde maandlast. 

Criterium arbeidsongeschiktheid

Voor de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt rekening gehouden met de arbeid die u nog kan verrichten voor andere functies dan uw eigen beroep, rekening houdend met uw beperkingen, opleidingsniveau en eerdere werkzaamheden.

Werkloosheid

U krijgt een uitkering als u een vast contract hebt, onvrijwillig werkloos wordt en een WW-uitkering krijgt.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding of als u in strijd handelt met de adviezen van een arts, arbeidsdeskundige of medisch adviseur waardoor de arbeidsongeschiktheid ontstaat of verergert. 

Extra informatie

Voorbeelden van eigen schuld zijn: Roekeloosheid, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, misbruik van medicijnen. Kijk in de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen. 

Waar moet ik op letten?

De premie is niet aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. 

Uitkeringsdrempel

U moet minimaal voor 35% arbeidsongeschikt zijn om recht te hebben op een uitkering. 

Wachttijd

Dit is de periode waarin u geen recht heeft op een uitkering. Deze bedraagt 730 dagen.

Werkloosheid

Je ontvangt een uitkering van maximaal 12 maanden als je nog steeds werkloos bent nadat het UWV is gestopt met het betalen van een ww-uitkering. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, alleen moet u wel in Nederland wonen. Gaat u voor twee maanden of langer naar het buitenland? Meld dit dan bij ons.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt premie zolang uw verzekering loopt. Wij schrijven de premie iedere maand automatisch af van uw bankrekening. U zorgt ervoor dat wij het bedrag altijd kunnen afschrijven.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen uw nabestaanden een bedrag). Of op de einddatum (dan krijgen uw nabestaanden geen bedrag). 

Extra informatie

Voor de overlijdensdekking geldt een voorlopige dekking. U betaalt hiervoor geen premie. Er gelden andere afspraken over wat verzekerd is tijdens deze voorlopige dekking.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen door een email te sturen aan: info@heralife.nl. De verzekering eindigt dan op de eerstvolgende premievervaldag.