Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering betreft een basisverzekering en biedt dekking wanneer uw dekhengst overlijdt of blijvend ongeschikt wordt vanwege een gedekte gebeurtenis. 

Extra informatie

De Dekhengstenverzekering kan worden afgesloten voor dekhengsten die volgens het betreffende stamboek zijn goedgekeurd voor de dekdienst.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvend onvermogen tot dekken en/of bevruchten van  uw dekhengst vanwege een gedekte gebeurtenis.

Extra informatie

Een gedekte gebeurtenis is bijvoorbeeld een (acuut verlopende) ziekte of een ongeval.

Verzekerd bedrag

Er geldt een uitkering van 100% van het verzekerde bedrag in geval van dood of noodslachting als gevolg van een gedekte gebeurtenis. In geval van blijvende ongeschiktheid als gevolg van een gedekte gebeurtenis geldt een uitkering van 90% van het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Indien wij het paard bij blijvende ongeschiktheid overnemen, kunt u ervoor kiezen om het paard te laten slachten of het paard van ons terug te kopen voor euthanasie of behoud (o.b.v. voorwaarden) van het paard. De restwaarde van de terugkoop zal ingehouden worden op de uitkering. 

Overlijden

Er is dekking als sprake is van dood of noodslachting als rechtstreeks gevolg van een acuut verlopende ziekte of ongeval.

Extra informatie

In de voorwaarden staan begripsomschrijvingen waarin onder meer wordt uitgelegd wat onder 'dood', 'noodslachting', 'ongeval' en 'acuut verlopende ziekte' wordt verstaan.

Blijvend onvermogen tot Dekken en/of bevruchten

Er is dekking als sprake is van blijvende ongeschiktheid in geval van blijvend onvermogen tot dekken en/of bevruchten van de hengst als gevolg van een ziekte of ongeval. 

Extra informatie

In de voorwaarden staan begripsomschrijvingen waarin onder meer wordt uitgelegd wat onder 'blijvende ongeschiktheid', 'ziekte' en 'ongeval' wordt verstaan.  

Diefstal

In geval van diefstal wordt 100% van het verzekerde bedrag uitgekeerd.

Extra informatie

U moet van de diefstal direct aangifte doen bij de politie en het proces-verbaal van aangifte aan ons overleggen. Wij keren niet uit als het verzekerde paard binnen 30 dagen na de diefstal kan worden teruggekregen. Bij uitkering moet u de eigendomsrechten en alle officiële identificatiepapieren van het verzekerde paard aan ons overdragen.

Keuze: Uitbreidingsmogelijkheden bedrijfs- en verzend KI

Er zijn specifieke uitbreidingsmogelijkheden op de dekhengstenverzekering (uitsluitend voor niet-trekpaarden) met betrekking tot dekking voor blijvende ongeschiktheid voor inzet voor bedrijfs- en verzend-KI.  

Extra informatie

Er kan alleen aanspraak worden gemaakt als de dekhengst in de periode van toelating tot de fokkerij en de melding op grond van dit artikel ten minste 2 jaar aansluitend succesvol dekdienst heeft gedaan.

Keuze: Ziektekosten/brand

Het is mogelijk om een aanvullende ziektekostenverzekering (Plus) en brand verzekering af te sluiten.

Extra informatie

Zie hiervoor de individuele verzekeringskaarten voor Plus en Brand. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door o.a. atoomkernreacties, destructie op last van de overheid, inbeslagname, epidemie, molest en natuurgeweld is niet verzekerd. Ook schade door fraude, opzet of nalatigheid en de kosten van bepaalde medische expirimentele behandelingen en schade door ander gebruik of vanwege een eigen gebrek van het paard is niet gedekt. 

Extra informatie

Raadpleeg voor meer informatie de algemene verzekeringsvoorwaarden. 

Schadegeval of oorzaak voor aanvang van de verzekering

Het kan zijn dat het schadegeval of de oorzaak daarvan al voor aanvang van de verzekering ligt. Dat is niet gedekt onder de verzekering. 

Schade als gevolg van medische behandelingen

Meestal is er geen recht op uitkering als de schade het gevolg is van medische behandelingen. Dit is bijvoorbeeld het geval als het paard overlijdt of blijvend ongeschikt wordt als gevolg van experimentele behandelingen. Ook de gevolgen van chirurgisch ingrijpen of een inenting zijn niet gedekt, behalve als dat gedaan werd vanwege een gedekte schade.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: wel gedekt is het overlijden van het paard als gevolg van/of na een koliekoperatie.

Rijpaard risico

Blijvende ongeschiktheid voor het gebruik als rijpaard is niet verzekerd. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wanneer bij plotseling overlijden geen dierenarts is geraadpleegd die het paard heeft geïdentificeerd en (de oorzaak van) het overlijden heeft vastgesteld, volgt er geen uitkering.

Extra informatie

Bij plotseling overlijden dient overlegd te worden of sectie noodzakelijk is. Voor euthanasie van uw paard moet u vooraf toestemming aan ons vragen. Uit onze toestemming tot beëindiging van het leven van het paard volgt niet de verplichting tot uitkering.

Wachttermijn

Voor dekhengsten die op veterinaire gronden ongeschikt worden verklaard voor de dekdienst kan, na overleg, een wachttermijn van 1 jaar worden aangehouden
om af te wachten of het onvermogen tot dekken of bevruchten als gevolg van een ziekte of een ongeval, blijvend is.

Bereiken 20 jarige leeftijd

Het jaar waarin uw paard de leeftijd van 20 jaar bereikt, vervalt het recht op vergoeding van ziektekosten en zal de dekkingsvorm worden aangepast naar uitsluitend een ongevallenverzekering met een verzekerde waarde van € 1.400,-.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is, tenzij in de polis anders is vermeld, van kracht in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. In West-Europa en buiten West-Europa is er dekking onder bepaalde voorwaarden.

Extra informatie

In West-Europa is er dekking als het paard niet langer dan 30 aaneengesloten dagen daar verblijft of bij een periode langer dan 30 dagen, uitsluitend indien voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend. Buiten West-Europa is er alleen dekking, als daarvoor voorafgaand aan dat verblijf schriftelijk toestemming is verleend, ongeacht het aantal dagen dat het paard daar verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te beperken. Meld schade zo snel mogelijk binnen 24u en volg onze aanwijzingen op. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via acceptgiro of een automatische incasso.

Extra informatie

Bij een termijnbetaling geldt een toeslag van 6% op de jaarpremie. Bij maandelijkse termijnbetaling is uitsluitend automatische incasso mogelijk, hierbij is een SEPA machtiging nodig. Bij een premie lager dan € 300,- is alleen jaar, half jaar of kwartaalbetaling mogelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op de datum die op de polis wordt genoemd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De verzekering eindigt automatisch indien sprake is van een uitkering in geval van totaal verlies (zoals overlijden of blijvende ongeschiktheid van het paard). Bij verkoop of eigendomsoverdracht eindigt de verzekering automatisch op de datum van overdracht.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan schriftelijk, via de e-mail, via uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.