Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering betreft een aanvullende verzekering en biedt dekking wanneer er sprake is van een gedekte gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering geeft recht op uitkering als er sprake is van diefstal van het verzekerde paard.

Verzekerd bedrag

Er geldt een uitkering van 100% van het verzekerd bedrag als gevolg van een gedekte gebeurtenis.

Diefstal

Er wordt gesproken van diefstal wanneer iemand het verzekerde paard en/of het verzekerd object dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt door middel van braak, met het oogmerk het verzekerde paard en/of verzekerd object zich wederrechtelijk toe te eigenen.

Extra informatie

Bij diefstal dient u zo spoedig mogelijk aangifte te doen bij de politie en het bewijs van de aangifte zo spoedig mogelijk naar ons te sturen. In het buitenland dient u direct ter plaatse aangifte te doen bij de politie.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere atoomkernreacties, destructie op last van de overheid, inbeslagname, epidemie, molest en natuurgeweld is niet verzekerd.

Fraude en opzet/nalatigheid

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of nalatigheid. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het kan zijn dat het schadegeval of de oorzaak daarvan al voor aanvang van de verzekering ligt. Dat is niet gedekt onder de verzekering.

Verplichtingen

U dient alle eigendomsrechten van het verzekerde paard aan ons over te dragen door middel van een schriftelijke afstandsverklaring, alsmede alle officiële identificatiepapieren en een proces-verbaal van aangifte.
 

Extra informatie

Onze verplichting van uitkering gaat in als het verzekerde paard niet binnen 30 dagen na de diefstal kan worden teruggekregen.

Bereiken 20 jarige leeftijd

Het jaar waarin uw paard de leeftijd van 20 jaar bereikt vervalt deze verzekering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is, tenzij in de polis anders is vermeld, van kracht in Nederland, België en Duitsland. In West-Europa en buiten West-Europa is er dekking onder bepaalde voorwaarden.

Extra informatie

In West-Europa is er dekking als het paard niet langer dan 30 aaneengesloten dagen daar verblijft of bij een periode langer dan 30 dagen, uitsluitend indien voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend. Buiten West-Europa is er alleen dekking, als daarvoor voorafgaand aan dat verblijf schriftelijk toestemming is verleend, ongeacht het aantal dagen dat het paard daar verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te beperken. Meld schade zo snel mogelijk binnen 24u en volg onze aanwijzingen op. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via acceptgiro of een automatische incasso.

Extra informatie

Bij een termijnbetaling geldt een toeslag van 6% op de jaarpremie. Bij maandelijkse termijnbetaling is uitsluitend automatische incasso mogelijk, hierbij is een SEPA machtiging nodig. Bij een premie lager dan € 300,- is alleen jaar, half jaar of kwartaalbetaling mogelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op de datum die op de polis wordt genoemd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De verzekering eindigt automatisch indien sprake is van een uitkering in geval van totaal verlies (zoals overlijden of blijvende ongeschiktheid van het paard). Bij verkoop of eigendomsoverdracht eindigt de verzekering automatisch op de datum van overdracht.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan schriftelijk, via de e-mail, via uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.