Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering betreft een aanvullende verzekering op de Hippo 4 Stars en biedt dekking wanneer u voor uw paard ziektekosten moet maken vanwege een gedekte gebeurtenis.

Extra informatie

Voor exacte vergoedingen/beperkingen en uitsluitingen adviseren wij u om de voorwaarden te raadplegen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt de noodzakelijke diergeneeskundige ziektekosten die u voor uw paard moet maken ter genezing en/of behandeling van het paard vanwege een gedekte gebeurtenis. Deze verzekering dekt zowel de kosten gemaakt voor eerstelijns (dierenarts) als de tweedelijns (specialistische) diergeneeskundige hulp.

Extra informatie

Een gedekte gebeurtenis is bijvoorbeeld een ongeval, ziekte of kreupelheid. 

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden deze kosten tot maximaal 100% van het verzekerde bedrag zoals vermeld op de polis, maar nooit meer dan € 7.500,- per verzekeringsjaar.

Extra informatie

Voor meer informatie over beperkingen/uitsluitingen adviseren wij u om de voorwaarden te raadplegen.

Diergeneeskundige hulp

Hieronder valt o.a. onderzoek en behandeling door een dierenarts, noodzakelijke verzorging en verpleging tot een maximum van 30 dagen, rontgen/echografie, genees-en verbandmiddelen, bestralingen en 2x orthopedisch beslag (meerprijs). 

Extra dekking Fysiotherapie

Ten opzichte van de dekking Brons en Zilver, vergoedt deze verzekering ook de kosten van fysiotherapie door een bevoegd fysiotherapeut. Maximaal 12 behandelingen per verzekeringsjaar met een maximum van € 600,- en alleen na doorverwijzing en onder toezicht van de doorverwijzend dierenarts. 

Extra dekking homeopathie

Ten opzichte van de dekking Brons en Zilver, vergoedt deze verzekering ook de kosten van homeopathie, maar alleen als deze wordt toegepast/afgegeven door een dierenarts.

Extra dekking acupunctuur

Ten opzichte van de dekking Brons en Zilver, vergoedt deze verzekering ook de kosten van acupunctuur/acupressuur, maar alleen als dit wordt toegepast door een hiervoor gediplomeerd dierenarts.

Extra dekking hydrotherapie

Ten opzichte van de dekking Brons en Zilver, vergoedt deze verzekering ook de kosten van revalidatie/behandeling door hydrotherapie, maar alleen als dit wordt toegepast door een dierenarts. De kosten hiervan worden gedurende een periode van maximaal 1 maand per verzekeringsjaar vergoed, met een maximum van € 700,-.

Extra informatie

Onder hydrotherapie verstaan wij revalidatie en/of behandeling door middel van gecontroleerde beweging van het paard in water. Onder hydrotherapie verstaan wij niet: het afspuiten van het paard.

Wat is niet verzekerd?

  • Uitgesloten van ziektekostendekking: o.a. begeleiding van merrie tijdens dracht/geboorte, castratie van de hengst, veterinaire keuringen, preventieve diergeneeskunde, chronische recidiverende aandoeningen, euthanasie/afvoer, voorrijkosten, administratiekosten, alternatieve geneeswijze, aanschaf van gebruiksvoorwerpen, voedingsupplementen en verzorgingsproducten.

Extra informatie

Voor meer informatie over beperkingen/uitsluitingen adviseren wij u om de voorwaarden te raadplegen. 

Overheid/Fraude/Opzet en nalatigheid

Schade door o.a. atoomkernreacties, destructie op last van de overheid, inbeslagname, epidemie, molest en natuurgeweld is niet verzekerd. Ook schade door fraude, opzet of nalatigheid en de kosten van bepaalde medische expirimentele behandelingen is niet gedekt. 

Extra informatie

Raadpleeg voor meer informatie de bijzondere verzekeringsvoorwaarden.

Schadegeval of oorzaak voor aanvang van de verzekering

Het kan zijn dat het schadegeval of de oorzaak daarvan al voor aanvang van de verzekering ligt. Dat is niet gedekt onder de verzekering. 

Ander gebruik van het paard of eigen gebrek

Er is geen recht op vergoeding als van het paard een ander gebruik is gemaakt dan waarvoor het paard is verzekerd. Of als de schade is veroorzaakt door een (eigen) gebrek van het paard. met 'eigen gebrek' wordt in ieder geval bedoeld: rijtechnische problemen, karakterfouten en gedragsstoornissen. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het jaar waarin uw paard de leeftijd van 20 jaar bereikt, vervalt het recht op vergoeding van ziektekosten.

Eigen risico

Per verzekeringsjaar geldt in geval van een aanspraak onder deze verzekering een eenmalige eigen bijdrage van € 250,-. Daarnaast geldt een eigen risico van 25% van alle kosten die voor vergoeding in aanmerking komen.

Second opinion/overstap

Als u een second opinion wilt laten uitvoeren of voor hetzelfde schadegeval over wilt stappen naar een andere dierenarts/kliniek komen deze kosten uitsluitend voor vergoeding in aanmerking wanneer door ons vooraf schriftelijk toestemming is verleend.

Extra informatie

Deze toestemming vraagt u vooraf bij ons aan middels medische stukken zoals een dierenarts verklaring en gemaakte beeldvorming (echo/röntgen/scopie). 

Diagnostische en therapeutische behandelingen met toestemming

De kosten voor diagnostische procedures zoals scintigrafie, MRI en CT (uitgezonderd röntgen en echografie) en therapeutische behandelingen zoals PRP, IRAP en Tildren komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking wanneer door ons vooraf schriftelijk toestemming is verleend en als de behandeling medisch noodzakelijk is gebleken.

Extra informatie

Deze toestemming vraagt u vooraf bij ons aan middels medische stukken zoals een dierenarts verklaring en gemaakte beeldvorming (echo/röntgen/scopie).

Wachttermijn

Met een wachttermijn wordt bedoeld dat als in de bepaalde periode na het ingaan van de verzekering het paard een bepaalde aandoening krijgt, dezek osten niet in aanmerking komen voor vergoeding totdat het paard van die aandoening genezen is. 

Extra informatie

Dit geldt voor een aandoening van/aan het ademhalingsapparaat ook wel het respiratieapparaat genoemd indien dit ontstaat binnen een maand na het ingaan van de verzekering. Kreupelheid als die ontstaat binnen twee maanden na het ingaan van de verzekering.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de ziektekosten die worden gemaakt in Nederland, België en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te beperken. Meld schade zo snel mogelijk binnen 24u en volg onze aanwijzingen op. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan door middel van acceptgiro of automatische incasso.

Extra informatie

Bij een termijnbetaling geldt een toeslag van 6% op de jaarpremie. Bij maandelijkse termijnbetaling is uitsluitend automatische incasso mogelijk, hierbij is een SEPA machtiging nodig. Bij een premie lager dan € 300,- is alleen jaar, half jaar of kwartaalbetaling mogelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op de datum die op de polis wordt genoemd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De verzekering eindigt automatisch indien sprake is van een uitkering in geval van totaal verlies (zoals overlijden of blijvende ongeschiktheid van het paard). Bij verkoop of eigendomsoverdracht eindigt de verzekering automatisch op de datum van overdracht. Het jaar waarin uw paard de leeftijd van 20 jaar bereikt, vervalt het recht op vergoeding van ziektekosten en wordt de basisdekking aangepast.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan schriftelijk, via de e-mail, via uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.