Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering betreft een aanvullende verzekering op de Hippo basisverzekeringen en biedt dekking wanneer u voor uw paard ziektekosten moet maken vanwege een gedekte gebeurtenis.

Extra informatie

Voor exacte vergoedingen/beperkingen en uitsluitingen adviseren wij u om de voorwaarden te raadplegen.

Wat is verzekerd?

De kosten voor een koliekoperatie inclusief de eventuele daar bijbehorende hospitalisatie. 

Verzekerd bedrag

De ziektekosten zijn gedekt tot maximaal € 2.500, - per verzekeringsjaar, ongeacht de verzekerde waarde.

Extra informatie

Let wel, enkel de kosten voor de operatie komen voor vergoeding in aanmerking alsmede het noodzakelijke verblijf. 

Wat is niet verzekerd?

Fraude en opzet/nalatigheid

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of nalatigheid. Met ‘nalatigheid’ wordt in ieder geval bedoeld: onjuiste of onvoldoende verzorging van het paard en het achterwege laten van tijdige, diergeneeskundige zorg.

Schadegeval of oorzaak voor aanvang van de verzekering

Het kan zijn dat het schadegeval of de oorzaak daarvan al voor aanvang van de verzekering ligt. Dat is niet gedekt onder de verzekering.

Ander gebruik van het paard of eigen gebrek

Er is geen recht op vergoeding als van het paard een ander gebruik is gemaakt dan waarvoor het paard is verzekerd. Of als de schade is veroorzaakt door een (eigen) gebrek van het paard. Met ‘(eigen) gebrek’ wordt in ieder geval bedoeld: rijtechnische problemen, karakterfouten en gedragstoornissen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bereiken 20 jarige leeftijd

Het jaar waarin uw paard de leeftijd van 20 jaar bereikt, vervalt het recht op vergoeding van ziektekosten.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de ziektekosten die worden gemaakt in Nederland, België en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te beperken. Meld schade zo snel mogelijk binnen 24u en volg onze aanwijzingen op. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via acceptiro of een automatische incasso.

Extra informatie

Bij een termijnbetaling geldt een toeslag van 6% op de jaarpremie. Bij maandelijkse termijnbetaling is uitsluitend automatische incasso mogelijk, hierbij is een SEPA machtiging nodig. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op de datum die op de polis wordt genoemd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

 

Extra informatie

De verzekering eindigt automatisch indien sprake is van een uitkering in geval van totaal verlies (zoals overlijden of blijvende ongeschiktheid van het paard). Bij verkoop of eigendomsoverdracht eindigt de verzekering automatisch op de datum van overdracht. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan schriftelijk, via de e-mail, via uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.