Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering betreft een natura verzekering en biedt dekking voor de uitvaart van uw paard.

Extra informatie

Onder uitvaart wordt bedoeld, de crematie. Het fysiek cremeren van uw paard.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering geeft recht op vergoeding van de kosten van de crematie van het paard.

Verzekerd bedrag

Alle gedekte kosten worden rechtstreeks aan de betrokken uitvaartcentrum vergoed. Het betreft hier een naturaverzekering. 

Transport

Er is dekking voor het transport van uw paard naar het uitvaartcentrum.

Extra informatie

Het vervoer van het overleden paard van een adres binnen Nederland naar het uitvaartcentrum. Dit dient te geschieden door een transporteur (in dienst) van het uitvaartcentrum. 

Uitvaartcertificaat

Er is dekking voor kosten van een officieel uitvaartcertificaat.

Overige bepaling bij leeftijd 23 jaar

Er is geen premie meer verschuldigd met ingang van de contractsvervaldatum in het jaar waarin het paard 23 jaar wordt. De dekking blijft wel doorlopen.

Wat is niet verzekerd?

  • Uw eigen vervoer naar het uitvaartcentrum is niet verzekerd.

Euthanasie, sectie of overige kosten

U bent niet verzekerd voor de kosten van euthanasie, sectie of overige diergeneeskundige kosten.

Veulen van de verzekerde merrie

U bent niet verzekerd voor de crematie van het uit de verzekerde merrie geboren veulen.

Kosten ashouders

Kosten voor de aanschaf van een ashouder om de herinneringen aan uw paard of pony te bewaren is niet verzekerd. 

Extra informatie

Denk hierbij bijvoorbeeld aan asbeeldjes, sieraden en overige mogelijkheden om as in te bewaren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verplichting tot vergoeding van de verzekerde kosten gaat pas in 3 maanden na de ingangsdatum van deze verzekering. Als het paard binnen 3 maanden na de ingangsdatum van deze verzekering moet worden geëuthanaseerd of overlijdt als gevolg van een acuut verlopende ziekte of ongeval dan worden de kosten wel vergoed.

Transport bijzondere tijden

Transport (door transporteur in dienst van crematorium) van uw paard is verzekerd met uitzondering van transport na 17.00 uur ’s avonds of voor 09.00 uur ’s ochtends,  transport op zon- en feestdagen en transport dat de Nederlandse landsgrenzen overschrijdt.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt alleen dekking binnen Nederland en is van toepassing voor Nederlandse uitvaartcentra. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te beperken. Meld schade zo snel mogelijk binnen 24u en volg onze aanwijzingen op. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via acceptgiro of een automatische incasso.

 

Extra informatie

Bij een termijnbetaling geldt een toeslag van 6% op de jaarpremie. Bij maandelijkse termijnbetaling is uitsluitend automatische incasso mogelijk, hierbij is een SEPA machtiging nodig. Bij een premie lager dan € 300,- is alleen jaar, half jaar of kwartaalbetaling mogelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op de datum die op de polis wordt genoemd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De verzekering eindigt automatisch indien sprake is van een uitkering in geval van totaal verlies (zoals overlijden of blijvende ongeschiktheid van het paard). Bij verkoop of eigendomsoverdracht eindigt de verzekering automatisch op de datum van overdracht.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan schriftelijk, via de e-mail, via uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.