Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering betreft een kortlopende verzekering en biedt dekking wanneer de/het vrucht/veulen overlijdt vanwege een gedekte gebeurtenis.

 

Wat is verzekerd?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende ongeschiktheid van de/het vrucht/veulen vanwege een gedekte gebeurtenis.

Extra informatie

De dekking is van kracht tot de 7e dag na de geboorte. De vruchtverzekering kan aangevraagd worden vanaf 90 dagen na de laatste dekdatum. De dekking gaat in op de dag zoals vermeld op de polis en eindigt op de 7e dag na de geboorte van het veulen

Verzekerd bedrag

Er geldt een uitkering van 100% van het verzekerd bedrag.

Verwerpen vrucht/veulen

Er is dekking als sprake is van verwerpen van de/het vrucht/veulen door de merrie.

Dood of mismaakt geboren worden

Er is dekking als sprake is van dood of mismaakt geboren worden van het veulen.

Dood, noodslachting en/of blijvende ongeschiktheid

Er is dekking als sprake is van dood, noodslachting en/of blijvende ongeschiktheid van het veulen als gevolg van een ziekte, een ongeval of een kreupelheid.

Extra informatie

In de voorwaarden staan begripsomschrijvingen waarin onder meer wordt uitgelegd wat onder 'dood', 'noodslachting', 'blijvende ongeschiktheid', 'ziekte', 'ongeval' en 'kreupelheid' wordt verstaan. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door o.a. atoomkernreacties, destructie op last van de overheid, inbeslagname, epidemie, moles en natuurgeweld is niet verzekerd. Ook schade door fraude, opzet of nalatigheid en de kosten van bepaalde medische expirimentele behandelingen en schade door ander gebruik of vanwege een eigen gebrek van het paard is niet gedekt. 

Extra informatie

Raadpleeg voor meer informatie de algemene verzekeringsvoorwaarden. 

Tweelingdracht

Bij een tweelingdracht wordt géén schadevergoeding uitgekeerd indien één van de twee veulens dood of mismaakt geboren wordt of gedurende zes dagen na de geboorte blijvend ongeschikt wordt en/of komt te overlijden. Indien beide veulens overlijden dan vindt er één uitkering plaats.

Aangeboren erfelijke afwijking

Er is geen recht op uitkering als er sprake is van een aangeboren erfelijke afwijking.

Vrucht bij oudere merrie (vanaf 20 jaar)

Er is geen recht op uitkering als er sprake is van het sterven van de vrucht anders dan door werpen/verwerpen bij een oudere merrie (vanaf 20 jaar).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Indien bij ingang van de verzekering géén recente drachtigheidsverklaring door uw dierenarts is afgegeven die gebaseerd is op opvoelen van uw merrie, zullen wij géén uitkering doen bij het niet-drachtig zijn van uw merrie (gust).

Verplichtingen bij schade

Wanneer bij plotseling overlijden geen dierenarts is geraadpleegd die het paard heeft geïdentificeerd en (de oorzaak van) het overlijden heeft vastgesteld, volgt er geen uitkering.

Extra informatie

Bij plotseling overlijden dient overlegd te worden of sectie noodzakelijk is. Voor euthanasie van uw paard moet u vooraf toestemming aan ons vragen. Uit onze toestemming tot beëindiging van het leven van het paard volgt niet de verplichting tot uitkering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is, tenzij in de polis anders is vermeld, van kracht in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. In West-Europa en buiten West-Europa is er dekking onder bepaalde voorwaarden.

Extra informatie

In West-Europa is er dekking als het paard niet langer dan 30 aaneengesloten dagen daar verblijft of bij een periode langer dan 30 dagen, uitsluitend indien voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend. Buiten West-Europa is er alleen dekking, als daarvoor voorafgaand aan dat verblijf schriftelijk toestemming is verleend, ongeacht het aantal dagen dat het paard daar verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te beperken. Meld schade zo snel mogelijk binnen 24u en volg onze aanwijzingen op. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Omdat het een kortlopende polis is, betaald u de premie in één keer voor de gehele looptijd. Dit gaat uitsluitend via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking gaat in op de dag zoals vermeld op de polis en eindigt op de 7e dag na de geboorte van het veulen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Deze verzekering betreft een kortlopende polis waarvoor u maar één keer premie betaalt. De verzekering loopt vanzelf af en hoeft dus niet te worden opgezegd.