Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt dekking indien u als eigenaar aansprakelijk wordt gesteld voor schade veroorzaakt door uw paard aan derden.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade van derden als eigenaar van het verzekerde paard.

Extra informatie

Met derden wordt bedoeld; iedereen, met uitzondering van u, uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner en degenen die met u in gezinsverband samenwonen of bij u inwonen. Om dekking te hebben moet u in Nederland wonen én moet de schade in Nederland veroorzaakt zijn door het verzekerde paard.

Verzekerd bedrag

Verzekerd is het bedrag aan schadevergoeding dat u aan de derde(n) moet betalen tot maximaal € 500.000,- per gebeurtenis. Als u meerdere paarden heeft verzekerd, geldt dit maximum per gebeurtenis voor alle paarden samen.

Extra informatie

Wij nemen de regeling en de eventuele vaststelling van de schade van derden op ons. Wij hebben het recht om een uitkering op grond van deze verzekering rechtstreeks aan degene door wie u wordt aangesproken te betalen en/of een schikking te treffen.

Zaakschade

Er is dekking als sprake is van schade ontstaan door en/of als gevolg van beschadiging, vernietiging of verloren gaan van zaken van een derde.

Personenschade

Er is dekking als sprake is van schade ontstaan door en/of als gevolg van letsel, aantasting van de gezondheid of overlijden van een derde.

Zo nodig wordt boven het maximum ook uitgekeerd

Kosten van een eventuele procedure (inclusief rechtsbijstand) die met toestemming van ons of op verzoek van ons wordt uitgevoerd. Eventuele wettelijke verschuldigde rente over de maximale schadevergoeding en de noodzakelijke en redelijke kosten die u maakt om een direct dreigend gevaar van schade te voorkomen/verminderen. 

Extra informatie

Deze kosten komen, indien nodig, bovenop de maximale uitkering van € 500.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Het kan zijn dat het schadegeval of de oorzaak daarvan al voor aanvang van de verzekering ligt. Dat is niet gedekt onder de verzekering. Ook andere schade dan personenschade of zaakschade is niet verzekerd.

Vervoer van zaken of opzicht

Niet gedekt is aansprakelijkheid voor schade aan zaken die u vervoert, gebruikt of onder u heeft.

Opzet en/of nalatigheid

Niet gedekt is aansprakelijkheid voor schade door of als gevolg van opzettelijk en zonder daartoe gerechtigd te zijn handelen of nalaten van u tegen een persoon of zaak.

Extra informatie

Als u deel uitmaakt van een groep en (een van de leden van) deze groep zich schuldig maakt aan het opzettelijk en zonder daartoe gerechtigd te zijn handelen of nalaten, geldt deze uitsluiting ook als u niet zelf heeft gehandeld of nagelaten.

Draverijen en andere renwedstrijden

Niet gedekt is aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of tijdens draverijen en andere renwedstrijden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekering dekt uitsluitend de aansprakelijkheid wanneer het verzekerde paard alleen voor particuliere doeleinden wordt gebruikt. 

Na u clausule

Als u een andere verzekering heeft die ook recht geeft op een uitkering, dan vergoedt deze verzekering alleen de schade en/of kosten die niet door die andere verzekering vergoed worden (óf vergoed zouden worden als deze verzekering niet zou bestaan).

Extra informatie

Deze verzekering betreft een secundaire verzekering. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt uitsluitend schade, veroorzaakt in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te beperken. Meld schade zo snel mogelijk binnen 24u en volg onze aanwijzingen op. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via acceptgiro of een automatische incasso.

Extra informatie

Bij een termijnbetaling geldt een toeslag van 6% op de jaarpremie. Bij maandelijkse termijnbetaling is uitsluitend automatische incasso mogelijk, hierbij is een SEPA machtiging nodig. Bij een premie lager dan € 300,- is alleen jaar, half jaar of kwartaalbetaling mogelijk.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op de datum die op de polis wordt genoemd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De verzekering eindigt automatisch indien sprake is van een uitkering in geval van totaal verlies (zoals overlijden of blijvende ongeschiktheid van het paard). Bij verkoop of eigendomsoverdracht eindigt de verzekering automatisch op de datum van overdracht.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan schriftelijk, via de e-mail, via uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.