Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt dekking voor schade aan uw zadel.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij totaalverlies van uw zadel en deze verzekering geeft recht op vergoeding als sprake is van schade aan uw zadel inclusief eventuele op de polis genoemde toebehoren vanwege een gedekte gebeurtenis.

Extra informatie

Een gedekte gebeurtenis is bijvoorbeeld als het zadel tijdens gebruik ernstig beschadigd raakt.

Verzekerd bedrag

Bij totaal verlies of diefstal van het zadel: 100% van het verzekerde bedrag zoals vermeld op de polis, verminderd met een eventuele afschrijvingspercentage en verminderd met een eventuele restwaarde. Bij beschadiging van het zadel welke het gebruik belemmeren: de herstelkosten. 

Extra informatie

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor meer informatie over de afschrijvingspercentage en de te nemen maatregelen in geval van herstelkosten. 

Beschadiging

Deze verzekering geeft recht op uitkering als er sprake is van beschadiging van het zadel inclusief eventuele op de polis genoemde toebehoren tijdens gebruik en stalling door u of iemand die met uw toestemming het zadel gebruikt, tijdens transport en tijdens het verblijf op keuringen en overige hippische evenementen.

Diefstal

Deze verzekering geeft recht op uitkering als er sprake is van diefstal van het zadel inclusief eventuele op de polis genoemde toebehoren tijdens gebruik en stalling door u of iemand die met uw toestemming het zadel gebruikt, tijdens transport en tijdens het verblijf op keuringen en overige hippische evenementen.

Extra informatie

U moet van de diefstal direct aangifte doen bij de politie en het proces-verbaal van aangifte aan ons overleggen. Wij keren niet uit als het verzekerde zadel binnen 30 dagen na de diefstal kan worden teruggekregen. Bij uitkering moet u de eigendomsrechten en alle officiële papieren van het verzekerde zadel aan ons overdragen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere atoomkernreacties, destructie op last van de overheid, inbeslagname, epidemie, molest en natuurgeweld is niet verzekerd.

Fraude en opzet/nalatigheid

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of nalatigheid. 

Uitsluitingen

Er is geen recht op uitkering als de schade is ontstaan door verduistering of vermissing of het niet nemen van beveiligingsmaatregelen. Schade ontstaan tijdens verhuur van het zadel. Schade veroorzaakt door normaal gebruik zoals krassen, barsten, schrammen of deuken en schade ontstaan door slijtage of geleidelijk werkende invloeden of eigen gebrek.

Garantie

Er is geen recht op uitkering als er sprake is van een schade die onder een garantie valt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om ons in de gelegenheid te stellen de schade op te nemen voordat u deze laat repareren. Schade tot een bedrage van € 125,- mag u direct laten herstellen. U moet ons dan wel een gespecificeerde reparatienota toesturen.

Extra informatie

De herstelkosten worden alleen vergoed wanneer de kosten lager zijn dan of gelijk aan de dagwaarde.

Eigen risico

Per schadegeval wordt een eigen risico in rekening gebracht van € 100,-. Dit geldt niet bij totaal verlies van het verzekerde zadel.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is, tenzij in de polis anders is vermeld, van kracht in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. West-Europa en buiten West-Europa is er dekking onder bepaalde voorwaarden.

Extra informatie

In West-Europa is er dekking als het zadel niet langer dan 30 aaneengesloten dagen daar verblijft of bij een periode langer dan 30 dagen, uitsluitend indien voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend. Buiten West-Europa is er alleen dekking, als daarvoor voorafgaand aan dat verblijf schriftelijk toestemming is verleend, ongeacht het aantal dagen dat het zadel daar verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te beperken. Meld schade zo snel mogelijk binnen 24u en volg onze aanwijzingen op. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie van deze verzekering betaalt u jaarlijks. Betalen kan via acceptgiro of een automatische incasso.

Extra informatie

Bij automatische incasso is een SEPA machtiging nodig. De minimale premie voor deze verzekering is € 40,-.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering gaat in op de datum die op de polis wordt genoemd. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

De verzekering eindigt automatisch indien sprake is van een uitkering in geval van totaal verlies. Bij verkoop of eigendomsoverdracht eindigt de verzekering automatisch op de datum van overdracht.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Dit kan schriftelijk, via de e-mail, via uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.