Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Je kunt de aflopende annuleringsrisico verzekering afsluiten voor jezelf, jouw partner en/of kinderen.

Extra informatie

Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen. Heb je uitwonende studerende kinderen of kinderen waarvoor een co-ouderschapsregeling is getroffen? Dan kunnen zij tot 27 jaar ook meeverzekerd worden.

Wat is verzekerd?

Je bent verzekerd als jouw reis door een onzekere gebeurtenis niet door kan gaan of als je daardoor eerder terug moet komen van jouw reis. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Gezondheid

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Of als je door complicaties bij jouw zwangerschap niet kunt reizen.

Familie

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie in de 1e of 2e graad. En als bij de rechtbank een aanvraag voor echtscheiding is ingediend.

Extra informatie

Familie in de 1e graad: ouders of kinderen. Familie in de 2e graad: broers, zussen, grootouders of kleinkinderen.

Werk

We keren uit als je de reis annuleert omdat je een nieuwe baan hebt gekregen nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten jouw schuld ontslagen bent. Of als je voor jouw werk plotseling terug moet (noodgeval).

Woning

We keren uit als je de reis annuleert omdat je onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. Of als je schade hebt aan jouw woning.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij opzet of fraude.

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf alle onderdelen van jouw reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor jouw hele reis niet door kan gaan? Dan krijg je geen vergoeding voor de reisonderdelen die niet uitvallen.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens molest of een aanslag in het vakantieland is niet verzekerd.

Extra informatie

Met molest bedoelen we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De dekking voor annuleringskosten is geldig vanaf de datum van de boeking van de reis en eindigt op het moment dat de reis begint.

Maximale vergoeding

We vergoeden de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Tot maximaal de verzekerde reissom.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt overal ter wereld dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen. Als door een bepaalde gebeurtenis de reis niet door kan gaan, moet je dit binnen 3 werkdagen melden aan het kantoor waar de reis is geboekt. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je bent verplicht de premie uiterlijk binnen 30 dagen te betalen. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering is geldig vanaf de ingangsdatum tot en met de einddatum van de reis die op de polis staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je verzekering stopt op het moment dat de reis begint.