Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt uw bedrijf tegen schadeclaims als uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor de schade aan anderen die onstaat door uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of door uzelf.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid voor schade aan personen en
zaken van derden.

Wie zijn verzekerd?

De onderneming, de medewerkers (ook uitzendkrachten, stagiaires of vrijwilligers), bestuurders, commissarissen en maten. Ook de meewerkende familieleden zijn verzekerd.

Productaansprakelijkheid

Schade waarvoor u aansprakelijk bent door
(op)levering van een gebrekkig product.

Werkgeversaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten van ondergeschikten. Ook de
aansprakelijkheid voor schade aan de spullen van de ondergeschikte is verzekerd.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten van verweer en voor rechtsbijstand ook al gaat het om ongegronde aanspraken.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade is verzekerd en wij toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand u ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor iets dat u hebt gedaan vóór de ingangsdatum, dan is dat verzekerd tenzij anders is bepaald.

Keuze: uitloop

Voor de situatie dat iemand u aansprakelijk stelt ná beëindiging van de verzekering voor iets dat u hebt gedaan voor de einddatum kan op nader te bepalen condities een dekking worden ingekocht.

Wat is niet verzekerd?

Opnieuw leveren van product of dienst

Schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht.

Opzet

Schade die met opzet is veroorzaakt tenzij het schade betreft die door een ondergeschikte opzettelijk is veroorzaakt en waarvoor u als werkgever aansprakelijk bent en u geen verwijt treft.

(Lucht)vaartuig of motorvoertuig

Schade waar u aansprakelijk voor bent veroorzaakt door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig.

Extra informatie

Als opzicht is meeverzekerd op de polis dan is er dekking voor schade aan (een) vaartuig(en) van derden.

Milieuschade

Milieuschade die langzaam ontstaat (voorbeeld: een lekkende olietank die jarenlang de grond vervuilt) is niet verzekerd. Ook milieuschade op uw bedrijfslocatie valt niet onder de dekking.

Asbest

Aansprakelijkheid voor een beroepsziekte als gevolg van asbestblootstelling is niet verzekerd. Ook het opruimen en afvoeren van asbest is uitgesloten.

Wettelijke voorschriften

Aansprakelijkheid voor millieuschade of schade aan ondergeschikten die het gevolg is van een bewuste overtreding van overheidsvoorschriften.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt een eigen risico dat op het polisblad wordt vermeld.

Verzekerd bedrag

De vergoeding wordt beperkt tot de verzekerde bedragen zoals vermeld op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie en kosten moeten binnen 30 dagen na de notadatum betaalt zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via uw tussenpersoon of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering jaarlijks per contractvervaldatum opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden. Dit kan via een brief of een e-mail bij uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.