Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering beschermt jouw bedrijf tegen schadeclaims wanneer jouw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade die derden (waaronder je opdrachtgevers) lijden en die is ontstaan door een beroepsfout van jouw bedrijf, jouw medewerkers of door jouzelf.

Wat is verzekerd?

Schade bij derden (waaronder jouw opdrachtgever) die ontstaat als je een beroepsfout maakt of een verkeerd advies geeft. Ook jouw aansprakelijkheid voor fouten die een door jou ingehuurd bedrijf maakt is verzekerd.

Extra informatie

Raadpleeg voor specifieke dekkingen en alle uitsluitingen altijd jouw (polis)voorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.

Wie zijn verzekerd?

Jouw bedrijf, jouw medewerkers en jouw bestuurders, commissarissen en maten.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een civiel proces of strafproces, een tuchtprocedure of een geschiloplossing zonder rechter.

Extra informatie

Deze kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij vooraf toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand je op of ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor schade door een fout vóór de ingangsdatum? Dan is dit verzekerd, maar alleen als je op het moment van de fout al (ergens anders) verzekerd was.

Extra informatie

Was je op het moment van de fout niet (ergens anders) verzekerd? Dan is inloop niet verzekerd, maar dit kan meeverzekerd worden. Bespreek dit met jouw adviseur.

Er is geen dekking voor (mogelijke) aanspraken tot vergoeding van schade waarvan je al op de hoogte was bij het aangaan van de verzekering.

Uitloop

Stelt iemand je ná het beëindigen van de verzekering aansprakelijk voor schade door een fout vóór de einddatum? Bij einde van de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten is dit standaard meeverzekerd. In andere situaties kan dit meeverzekerd worden. Bespreek dit met jouw adviseur.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vind je een volledig overzicht van de voorwaarden die gelden bij uitloop.

Wat is niet verzekerd?

Kostenoverschrijding

Schade die wordt veroorzaakt doordat je aan je opdrachtgever een bepaald resultaat of rendement hebt toegezegd of gegarandeerd.

Opzet, fraude en vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Jouw persoonlijke aansprakelijkheid voor fouten die je hebt gemaakt in de hoedanigheid van bestuurder van jouw bedrijf. Je kunt dit verzekeren op een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Bespreek dit met jouw adviseur.

Opnieuw leveren product of dienst

Kosten die je moet maken jouw dienst opnieuw te leveren zijn niet verzekerd.

Kantoorrisico

Schade aan spullen van derden of letselschade van jouw medewerkers is niet verzekerd. Je kunt dit verzekeren op een kantoorrisico bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is standaard alleen zuivere vermogensschade door een beroepsfout verzekerd.

Extra informatie

Voor schade aan zaken van derden en schade aan personen breiden wij de dekking voor beroepsaansprakelijkheid standaard uit met een kantoorrisico bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Eigen risico

Voor schade aan derden geldt een standaard eigen risico per aanspraak, dat afhankelijk is van het verzekerde beroep.

Extra informatie

Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.

Verzekerd bedrag

De vergoeding wordt beperkt tot de verzekerde bedragen die op de polis staan vermeld.

Waar ben ik gedekt?

Dat is afhankelijk van het dekkingsgebied dat in de polis is vermeld. Staat er op de polis geen dekkingsgebied vermeld, dan geldt deze verzekering wereldwijd. Niet verzekerd zijn aanspraken ingesteld in de Verenigde Staten van Amerika. Ook niet verzekerd zijn aanspraken gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee aan de afhandeling daarvan. Veranderingen in jouw bedrijf moet je zo snel mogelijk doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie eenmaal per jaar. De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw adviseur of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering loopt door totdat jij of wij de verzekering opzeggen. Als je de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering jaarlijks per contractvervaldatum opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden. Dit kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.