Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, toezichthouders of commissarissen voor vermeende of gebleken fouten bij het uitoefenen van hun bestuursfunctie.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid ontstaan door een handelen of nalaten als een bestuurslid, commissaris of toezichthouder van een vennootschap, stichting of vereniging. Het kan daarbij gaan om een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden of om een onrechtmatige daad.

Extra informatie

Raadpleeg voor specifieke dekkingen en alle uitsluitingen altijd jouw (polis)voorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.

Aansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling

Aansprakelijkheid door het op een onjuiste manier uitvoeren van werkzaamheden is verzekerd.

Aansprakelijkheid door onrechtmatige daad

Aansprakelijkheid door het begaan van een onrechtmatige daad is verzekerd.

Interne en externe aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken van de door jou bestuurde organisatie (interne aansprakelijkheid) en er is dekking voor aanspraken van derden (externe aansprakelijkheid).

Onderlinge aansprakelijkheid

Er is dekking voor aanspraken van de ene bestuurder tegen de andere bestuurder.

Extra informatie

Jouw aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door een collega bestuurder is ook gedekt.

Juridische hulp

Verzekerd zijn de kosten voor rechtsbijstand, een civiel proces of strafproces, een tuchtprocedure of een geschiloplossing zonder rechter.

Extra informatie

De kosten worden alleen vergoed als de schade verzekerd is en als wij vooraf toestemming hebben gegeven om de kosten te maken.

Inloop

Stelt iemand je op of ná de ingangsdatum van de verzekering aansprakelijk voor schade door een handelen of nalaten vóór de ingangsdatum? Dan is dit verzekerd.

Extra informatie

Er is geen dekking voor (mogelijke) aanspraken tot vergoeding van schade waarvan je al op de hoogte was bij het aangaan van de verzekering.

Uitloop

Stelt iemand je ná het beëindigen van de verzekering aansprakelijk voor schade door een handelen of nalaten fout vóór de einddatum? Dan kan dit worden meeverzekerd. Bespreek dit met jouw adviseur.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vind je een volledig overzicht van de voorwaarden die gelden bij uitloop.

Wat is niet verzekerd?

Opzet fraude vermogensdelicten

Schade die met opzet is veroorzaakt, of die het gevolg is van fraude of vermogensdelicten zoals diefstal, bedrog of valsheid in geschrifte.

Boetes, dwangsommen en punitive damages

Een boete, opgelegde dwangsom of soortgelijke betalingen met een afdwingend of bestraffend karakter.

Amerika

Niet verzekerd zijn aanspraken ingesteld in de Verenigde Staten van Amerika of Canada. Ook niet verzekerd zijn aanspraken gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika of Canada.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering dekt geen beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheid. Wil je dit wel verzekeren? Bespreek dit met jouw adviseur.

Eigen risico

Standaard geldt er geen eigen risico voor deze verzekering. Afhankelijk van het risico kan er toch een eigen risico van toepassing zijn. Dit wordt op de polis vermeld.

Faillisement

Bij een belangrijke wijziging anders dan een faillissement eindigt de verzekering zonder opzegging op de eerstkomende premievervaldatum. In geval van faillissement van jouw bedrijf eindigt de verzekering zonder opzegging op de datum van het faillissement.

Verzekerd bedrag

De vergoeding wordt beperkt tot de verzekerde bedragen die op de polis staan vermeld.

Kosten van verweer

Deze kosten zijn verzekerd tot 10% van het verzekerde bedrag met een maximum van € 250.000,- per onderzoek en/of per tuchtrechtspraak voor alle verzekerden samen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt overal ter wereld dekking. Voor Amerikaanse of Canadese aanspraken gelden specifieke uitsluitingen. Raadpleeg de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee aan de afhandeling daarvan. Veranderingen in jouw bedrijf moet je zo snel mogelijk doorgeven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie eenmaal per jaar. De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw adviseur of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering loopt door totdat jij of wij de verzekering opzeggen. Als je de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering jaarlijks per contractvervaldatum opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden. Dit kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.