Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze uitgebreide verzekering vergoedt schade aan voorwerpen in uw tweede / vakantiewoning. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, storm, lekkage en inbraak.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden tot maximaal het verzekerde bedrag aan uw verzekerde inboedel veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis in de verzekeringsperiode.

Verzekerd bedrag

Uw inboedel is verzekerd tot het verzekerde bedrag en meestal op basis van nieuwwaarde.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact op met uw verzekeringsadviseur.

Sieraden

Sieraden kunnen worden meeverzekerd.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en computerapparatuur kunnen worden meeverzekerd.

Spullen buiten huis

Schade aan voorwerpen die zich niet in uw eigen woonhuis bevinden zijn beperkt verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Garantie tegen onderverzekering

Deze verzekering kent geen garantie tegen onderverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, onvoldoende onderhoud, opzet en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Vallen en stoten

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Eigen risico

Is er sprake van een eigen risico, dan staat dat op de polis. Dit eigen risico wordt afgetrokken van de schadevergoeding. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Er geldt één keer eigen risico bij combinatieschade inboedel en opstal. Een hoger eigen risico kan premiekorting opleveren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel/spullen in uw tweede /vakantiewoning zoals vermeld op de polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie binnen 30 dagen door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via uw tussenpersoon of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint om 12.00 uur op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. Uw verzekering stopt dan een maand later.