Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze uitgebreide verzekering vergoedt schade aan uw tweede/vakantiewoning. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, storm, lekkage en inbraak.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren schade aan uw tweede/vakantiewoning en alles wat daarmee verbonden is, bijgebouwen op hetzelfde adres, met uitzondering van funderingen, tenzij deze uitdrukkelijk zijn meeverzekerd.

Verzekerd bedrag

Uw tweede/vakantiewoning is verzekerd tot het verzekerde bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw tweede/vakantiewoning. Het verzekerde bedrag staat op uw polis.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact op met uw verzekeringsadviseur.

Tuin

Schade aan uw tuin is beperkt verzekerd en er wordt tot maximaal 10 % van het verzekerd bedrag uitgekeerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens aan-, verbouw of renovatie is beperkt verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Vandalisme

Schade aan uw tweede/vakantiewoning door vandalisme van iemand die onrechtmatig uw tweede/vakantiewoning is binnengedrongen, is verzekerd. Schade door vandalisme aan de buitenzijde van uw tweede/vakantiewoning, zoals graffiti, is niet verzekerd.

Extra: garantie tegen onderverzekering

Deze verzekering kent geen garantie tegen onderverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, onvoldoende onderhoud, opzet en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd.

Extra informatie

Er geldt één keer eigen risico bij combinatieschade inboedel en opstal. Een hoger eigen risico levert premiekorting op.

Glas

Glas is standaard niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Eigen risico

Is er sprake van een eigen risico, dan staat dat op de polis. Dit eigen risico wordt afgetrokken van de schadevergoeding. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Er geldt één keer eigen risico bij combinatieschade inboedel en opstal. Een hoger eigen risico levert premiekorting op.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw tweede/vakantiewoning zoals vermeld op de polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie binnen 30 dagen door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via uw tussenpersoon of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint om 12.00 uur op de datum die op de polis staat. Als u de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering stopt dan een maand later.