Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt een uitkering wanneer je als gevolg van ziekte, ongeval of een medische fout blijvend invalide raakt.

Wat is verzekerd?

Blijvende invaliditeit als gevolg van ziekte of ongeval is verzekerd.

Verzekerd bedrag

Een uitkering is nooit hoger dan het in de polis genoemde verzekerde bedrag. Raadpleeg voor de geldende limieten jouw polis(voorwaarden) of vraag jouw adviseur om advies.

Wat is niet verzekerd?

  • Blijvende invaliditeit veroorzaakt door opzet of bij het besturen van een motorrijtuig is niet verzekerd. Als je onder invloed bent van alcohol of drugs keren we niet uit. Een bestaande ziekte, kwaal, gebrek, afwijking of blijvende invaliditeit op het moment van afsluiten van de verzekering is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Raadpleeg voor specifieke dekkingen en uitsluitingen altijd jouw polisvoorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij blijvende invaliditeit wordt een bepaald percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd afhankelijk van de mate van blijvende invaliditeit.

Extra informatie

Bij blijvende invaliditeit die onder andere verband houdt met hart- en vaatziekte en dementie volgt er geen uitkering. Raadpleeg voor specifieke dekkingen en uitsluitingen altijd jouw polisvoorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt overal ter wereld dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld ziekte of ongeval binnen 3 dagen en geef veranderingen in jouw situatie binnen 8 dagen door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie en kosten moeten binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso of via jouw tussenpersoon. Als je de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint om 12.00 uur op de datum die op de polis staat. De verzekering loopt door totdat jij of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Dat kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.