Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Raakt een van uw werknemers door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt de werknemer? Dan keert deze verzekering eenmalig een bedrag uit. Als werkgever sluit u deze verzekering af voor uw werknemers, de begunstiging is beschreven op de polis.

Extra informatie

Alle medewerkers die op de loonlijst staan, zijn automatisch verzekerd. Ook bezoekers zijn meeverzekerd.

Wat is verzekerd?

Raakt een van uw werknemers door een ongeval blijvend invalide? Of overlijdt de werknemer? Dan keert deze verzekering éénmalig een bedrag uit. U sluit deze verzekering af voor uw werknemers.

Blijvende invaliditeit

Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval is verzekerd.

Overlijden

Overlijden als gevolg van een ongeval is verzekerd.

Extra: speciaal kenmerk

Onder ongeval verstaan we ook bepaalde vormen van besmetting, vergiftiging en infecties. Maar ook als er bij een geneeskundige behandeling na het ongeval complicaties optreden of de behandeling onjuist is.

Uitgebreide dekking

In enkele gevallen wordt de uitkering voor overlijden of voor blijvende invaliditeit verdubbeld. Ook is er in bepaalde gevallen dekking voor plastische chirurgie tot 10% van het verzekerde bedrag of tot € 5.000,-. Raadpleeg voor meer informatie jouw polisvoorwaarden.

Verzekerd bedrag

U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Extra informatie

Bijvoorbeeld bij verzekerd bedrag op basis van salaris is het verzekerd bedrag bij overlijden: 1x bruto-jaarloon, bij algehele invaliditeit: 2x bruto-jaarloon.

Bijvoorbeeld op basis van vaste bedragen kan je als verzekerd bedrag bij overlijden € 25.000,- kiezen en bij algehele invaliditeit € 50.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Er is geen dekking als het ongeval met opzet is veroorzaakt door een verzekeringnemer, een verzekerde, een begunstigde of iemand die belang heeft bij de verzekering.

Alcohol en drugs

Als de medewerker tijdens het ongeval onder invloed is van alcohol of drugs, keren we niet uit.

Zelfmoordpoging

We keren niet uit bij (een poging tot) zelfmoord of zelfverminking.

Extra informatie

Raadpleeg voor specifieke uitsluitingen en dekkingen altijd de polisvoorwaarden of vraag uw adviseur om advies.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij blijvende invaliditeit wordt een percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Bijvoorbeeld bij het verlies van een wijsvinger wordt 20% van het verzekerde bedrag uitgekeerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u bent verzekerd voor € 100.000,-. Na een ongeluk verlies u een wijsvinger volledig. Uw uitkering is dan € 100.000 x 20% (uitkeringspercentage van een wijsvinger) = € 20.000,-. In dit geval zou u dus € 20.000,- uitbetaald krijgen.

Einde dekking

De dekking van een verzekerde eindigt automatisch aan het einde van het verzekeringsjaar waarin deze verzekerde 75 jaar is geworden.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt overal ter wereld dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verplicht de gestelde vragen zo volledig mogelijk en naar waarheid te beantwoorden. Als sprake is van overlijden door een ongeval, geef dit ten minste 36 uur voor de begrafenis of crematie door. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Gezondheid

Als u de verzekering aanvraagt, dan vragen we niet naar de gezondheid van uw werknemers.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via uw verzekeringsadviseur of door het bedrag zelf over te maken.

Premie

De premie wordt over de totale verzekerde jaarloonsom of over het aantal verzekerden berekend.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die vermeld is op de polis en loopt door totdat verzekeringnemer of assuradeuren de verzekering opzegt. Wordt de verzekering niet binnen de gestelde termijn betaald, dan vervalt de dekking. Assuradeuren kunnen de verzekering schorsen of de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering stopt dan een maand later.

Extra informatie

Als we na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt, kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden. De opzegtermijn is dan 2 maanden.