Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Ideale Zakenreisverzekering vergoedt schade die ontstaat als de verzekerden genoemd op het polisblad op zakenreis zijn. We zorgen ervoor dat je thuis komt bij een ernstige gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Zakenreizen. Voor vakantiereizen is standaard de hoofdverzekerde verzekerd.

Extra informatie

Vakantiereizen kunnen worden uitgebreid voor gezin: echtgeno(o)t(e) of  levenspartner en inwonende kinderen.
Zakenreizen kunnen worden uitgebreid met dekking voor de zakelijke assistent.

Verzekerd bedrag

Er is keuze uit 4 combinaties met betrekking tot de verzekerde bedragen voor Ongevallen, Buitengewone kosten, Geneeskundige kosten, Reisbagage/schade aan logiesverblijven en Reisrechtsbijstand. Deze zijn te vinden op het aanvraagformulier.

Wie is verzekerd?

Op de polis met naam genoemde persoon/personen mits woonachtig in Nederland.

Bijzondere sporten

Tijdens reizen zijn wintersporten en bijzondere sporten standaard meeverzekerd via de dekking Ongevallen.

Rechtsbijstand

Hiermee ben je verzekerd van juridische hulp in het buitenland.

Keuze: rubriek ongevallen

Dekking voor Ongevallen tijdens de reis. 
Optioneel: 24-uursdekking voor Ongevallen.

Extra informatie

Tijdens reizen zijn wintersporten en bijzondere sporten standaard meeverzekerd via de dekking Ongevallen.

Keuze: rubriek geneeskundige kosten

Wij vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op jouw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die je moet betalen en waarvoor je al via jouw zorgverzekering verzekerd bent (jouw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten). Het verplichte eigen risico in jouw basiszorgverzekering wordt vergoed, mits de geneeskundige kosten zijn gemaakt in het buitenland.

Keuze: rubriek bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van jouw bagage. Geld en geldswaardige papieren zijn apart mee te verzekeren. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel. 

Extra informatie

Voor bepaalde artikelen gelden maximale vergoedingen. Raadpleeg voor meer informatie de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij opzet of fraude of als je onzorgvuldig met jouw spullen omgaat.

Extra informatie

Er is geen dekking als de schade van tevoren te verwachten was.

Reisadvies van de overheid

Let op of jouw bestemming (op het moment van boeken van jouw reis) een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft. Schade door bijvoorbeeld molest is niet standaard verzekerd, de keuze is er om dit mee te verzekeren.

Extra informatie

Met molest bedoelen we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand. Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is annulering van jouw reis niet verzekerd.

Uitgesloten sectoren

Niet van toepassing. Werkzaamheden met een verhoogd risico, zoals bijvoorbeeld werk in de bouw, zijn tegen een toeslag mee te verzekeren.

Doorlopende annuleringsverzekering

Niet standaard verzekerd, maar een keuzemogelijkheid. Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt.

Extra informatie

De verzekering geldt alleen voor bepaalde gebeurtenissen. Zoals overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval, ook van familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoot. Of bij onvrijwillig ontslag, schade aan jouw woning of een scheiding. Je kunt kiezen voor verschillende verzekerde bedragen.

Pech op reis

Niet standaard verzekerd, wel keuzemogelijkheid. Bij pech met eigen vervoer, zoals auto of motor, ben je verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer. 

Extra informatie

Als het vervoermiddel uitvalt tijdens de reis en reparatie niet mogelijk is binnen 2 werkdagen, dan zijn verzekerd de extra kosten van het huren van een soortgelijk ander vervoermiddel of reiskosten met openbaar vervoer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Een zakelijke reis mag maximaal 180 aaneengesloten dagen duren. 

Een privé-reis mag maximaal 90 aaneengesloten dagen duren.

Eigen risico

Voor reizen tot en met 60 dagen geldt voor reisbagage een eigen risico van € 70,00 per persoon per reis. 

Voor reizen langer dan 60 dagen is het eigen risico voor reisbagage € 70,00 per persoon per gebeurtenis.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende onderdelen van de reis- en annuleringsverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vind je in de voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Je kunt kiezen uit Europa of Wereld. Europa is inclusief landen aan de Middellandse Zee, Madeira, Canarische Eilanden en de Azoren. Indien er dekking is in Nederland, staat dit in de polis vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de Alarmcentrale. Meld de schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. Je moet de schade kunnen aantonen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie eenmaal per jaar. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Jouw verzekering begint op de datum die op de polis staat. De dekking gaat in als jij of een andere verzekerde het huisadres verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer op het huisadres. Als je de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. Jouw verzekering stopt dan een maand later.