Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt directe schade die je lijdt door het verloren gaan van waarden, of het ontstaan van een schuld als gevolg van fraude gepleegd door jouw personeel en/of als gevolg van oplichting door derden (anderen dan jouw personeel).

Extra informatie

Met waarden bedoelen we onder andere contant geld, banksaldi, effecten, wissels, cheques, postzegels, toegangsbewijzen, cadeaubonnen, telefoonkaarten met een beltegoed, vervoerbewijzen en plaats- en toegangsbewijzen.

Wat is verzekerd?

Onder de fraudeverzekering kan je kiezen uit verschillende dekkingen die je kan (mee)verzekeren. Je leest in jouw polis voor welke dekkingen jouw geld en/of geldswaardige papieren zijn verzekerd. Raadpleeg de (polis)voorwaarden of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur

Verzekerd bedrag

Een uitkering is nooit hoger dan het in de polis genoemde verzekerde bedrag. Raadpleeg voor de geldende limieten jouw polis(voorwaarden) of vraag jouw adviseur om advies.

Fraude door personeel

Deze rubriek biedt dekking als jouw personeel fraude pleegt en dekt schade die je lijdt door het verloren gaan van waarden, bijvoorbeeld als gevolg van valsheid in geschrifte, bedrog, oplichting of diefstal.

Oplichting door derden

Deze rubriek biedt dekking als je wordt opgelicht door mensen die niet tot jouw personeel behoren (derden). Je wordt bijvoorbeeld betaald met cheques die later vals of gestolen blijken te zijn. Je kan ook opgelicht worden als iemand je er door misleiding aanzet om een betaling te doen aan iemand anders dan degene waar het bedrag voor bestemd is.

Computerfraude door derden

Deze rubriek verzekert de waarden tegen schade als gevolg van fraude gepleegd door derden met behulp van computers. Computerfraude door derden is verzekerd als de schade is veroorzaakt door verduistering, valsheid in geschrifte, bedrog of oplichting.

Wat is niet verzekerd?

Opzet, fraude, diefstal

Schade die met opzet is veroorzaakt. Verduistering en/of diefstal van goederen.

Extra informatie

Schade veroorzaakt door een personeelslid van wie je op de hoogte bent dat deze zich als dader schuldig heeft gemaakt aan een vermogendelict of poging daartoe.

Aardbeving

Schade die is veroorzaakt door een aardbeving.

Atoomkernreactie

Schade die het gevolg is van een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er kan een eigen risico van toepassing zijn op bepaalde dekkingen. Check jouw polis en voorwaarden om te zien welke beperkingen eventueel van toepassing zijn of vraag jouw adviseur om advies.

Extra informatie

Voor de dekking ‘fraude door personeel en oplichting door derden’ geldt een eigen risico. Het eigen risico is afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag voor deze dekking.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland. Als er ook dekking buiten Nederland is, dan staat dit in de polis vermeld.

Extra informatie

Voor de mee te verzekeren dekking ‘computerfraude door derden’ geldt dat de verzekering ook dekking biedt als de schade is ontstaan buiten Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon of je maakt het zelf het bedrag over.

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering loopt door totdat jij of wij de verzekering opzeggen. Als je de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Heb je jouw fraude- en oplichtingsverzekering beëindigd en ontdek je een schade? Dan vergoeden wij deze schade alleen als:

- die binnen de looptijd van je verzekering is ontstaan en

- die binnen twaalf maanden na afloop van jouw verzekering aan ons is gemeld.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. Jouw verzekering stopt dan een maand later.