Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade wanneer contant geld en geldswaardige papieren van jouw bedrijf verloren gaan door bijvoorbeeld een geweldadige overval, diefstal uit een kluis na inbraak en/of het aannemen van geld dat later vals blijkt te zijn. Als geld en/of geldswaardige papieren verloren gaan tijdens transport kan er dekking zijn.

Extra informatie

Met geld en geldswaardige papieren bedoelen we contant geld, effecten, wissels, cheques, postzegels, toegangsbewijzen, cadeaubonnen, telefoonkaarten met een beltegoed, vervoerbewijzen en plaats- en toegangsbewijzen. Creditcards, betaalpassen en andere vormen van digitaal geld zijn niet verzekerd.

Wat is verzekerd?

Onder de geldverzekering kan je kiezen uit verschillende dekkingen die je kan (mee)verzekeren. Je leest in jouw polis voor welke dekkingen jouw geld en/of geldswaardige papieren zijn verzekerd. Raadpleeg jouw (polis)voorwaarden of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Verzekerd bedrag

Een uitkering is nooit hoger dan het in de polis genoemde verzekerde bedrag. Raadpleeg voor de geldende limieten jouw polis(voorwaarden) of vraag jouw adviseur om advies.

Vervoer

Geld en geldswaardige papieren zijn verzekerd tijdens het vervoer hiervan in Nederland door jouzelf of een door jou aangewezen persoon. Vervoer per post is niet verzekerd.

Verblijf in jouw bedrijfsgebouw en/of woning

Geld en geldswaardige papieren zijn verzekerd tijdens het verblijf in jouw bedrijfsgebouw. Na sluitingstijd van jouw bedrijf moeten het geld en de geldswaardige papieren in een goedgekeurde afgesloten kluis bewaard worden. Geld en geldswaardige papieren kunnen ook verzekerd worden in jouw woning of in de woning van een door jou aangewezen persoon.

Bankkluis, depot geldvervoersbedrijf

Geld en geldswaardige papieren zijn verzekerd tijdens het verblijf in de kluis van de bank of in het depot van een professioneel geldvervoersbedrijf. Ook is diefstal na braak aan de geldvervoerauto verzekerd.

Vals geld

Het aannemen van bankbiljetten en munten die later vals blijken te zijn.

Particuliere eigendommen

Het verloren gaan van contant geld en/of roerende zaken die eigendom zijn van derden, is standaard meeverzekerd tot een maximum van € 2.500,00 per gebeurtenis.

Vervangen sleutel en/of het slot van een kluis

Als na een verzekerde gebeurtenis de sleutel en/of het slot van de kluis vervangen moeten worden, geldt hiervoor een maximale vergoeding van € 2.500,00 per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

Opzet, fraude, diefstal

Schade die met opzet is veroorzaakt. Diefstal uit de kluis waarbij gebruik is gemaakt van de echte kluissleutel.

Aardbeving

Schade die is veroorzaakt door een aardbeving.

Atoomkernreactie

Schade die het gevolg is van een atoomkernreactie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er kan een eigen risico van toepassing zijn op bepaalde dekkingen. Check jouw polis en
voorwaarden om te zien welke beperkingen eventueel van toepassing zijn, of vraag jouw
adviseur om advies.

Extra informatie

Voor de dekking ‘vals geld’ geldt standaard een eigen risico van € 50,00 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

De geldverzekering biedt standaard dekking in Nederland. Als er ook dekking buiten Nederland is, dan staat dit in de polis vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering loopt door totdat jij of wij de verzekering opzeggen. Als je de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. Jouw verzekering stopt dan een maand later.