Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze Business Travel Insurance biedt dekking voor de door verzekeringnemer gekozen rubrieken tijdens een onder deze verzekering gedekte zakenreis. 

Wat is verzekerd?

Ongevallen, Buitengewone kosten, Geneeskundige kosten, Bagage en schade aan logiesverblijven, Reisannulering en       -onderbreking, Persoonlijke aansprakelijkheid, Juridische kosten, Politieke evacuatie en crisisbescherming, ontvoering, kaping, gijzeling, Molest.

Extra informatie

Uit de polis blijkt welke rubriek(en) de verzekeringnemer niet wenst te verzekeren.

Verzekerd bedrag

In geval van schade tijdens een gedekte zakenreis vergoeden wij maximaal de verzekerde bedragen zoals vermeld op het polisblad en/of in de voorwaarden.

Keuze: Ongevallen

Als verzekerde tijdens een zakenreis komt te overlijden en/of blijvend invalide raakt door een gedekt ongeval vindt een eenmalige uitkering plaats aan de begunstigde. De begunstiging is vermeld op de polis.

Buitengewone kosten & Geneeskundige kosten

Onder deze rubrieken zijn verzekerd: extra reis- en verblijfskosten en/of hulpverlening door de alarmcentrale en/of onvoorziene uitgaven en/of opsporings-/reddings-, repatriërings- en terugbrengkosten stoffelijk overschot en/of vervangend vervoer. Noodzakelijke geneeskundige en/of tandheelkundige kosten als gevolg van een gedekt ongeval of ziekte tijdens de reis. 

Extra informatie

Afstemming met alarmcentrale is altijd verstandig.

Keuze: Bagage en schade aan logiesverblijven

Als verzekerde tijdens een gedekte reis onvoorzien materiële schade oploopt door verlies, diefstal, beschadiging of vermissing van zijn bagage, wordt deze schade vergoed tot maximaal het verzekerde bedrag voor bagage dat vermeld staat op de polis. Onder deze rubriek is ook dekking voor wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan een gehuurd verblijf en/of de inventaris van dit verblijf.

Keuze: Reisannulering en -onderbreking

Als de reis geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd door een onvoorziene oorzaak buiten de wil van verzekeringnemer en verzekerde om, worden de annuleringskosten tot maximaal het op de polis vermelde verzekerde bedrag vergoed.

Keuze: Persoonlijke aansprakelijkheid & Juridische kosten

Deze verzekering biedt dekking als verzekerde in zijn hoedanigheid als particulier aansprakelijk is op basis van de Nederlandse wet voor personen- en/of zaakschade van een derde die is veroorzaakt tijdens een reis naar het buitenland. Juridische kosten gemaakt door of namens verzekerde voor het verhalen van schade op een derde partij die lichamelijk letsel aan verzekerde heeft toegebracht tijdens een reis.

Keuze: Politieke evacuatie en crisisbescherming, ontvoering, kaping, gijzeling & Molest

Verzekerde heeft recht op een dagvergoeding voor elke volledige dag dat verzekerde tegen zijn/haar wil wordt vastgehouden door kaping, ontvoering of gijzeling. Ook worden de kosten van politieke evacuatie en crisisbescherming vergoed. Als verzekerde tijdens een reis naar het buitenland schade oploopt of een ongeval overkomt als gevolg van molest is er dekking.

Extra informatie

Ten aanzien van molest is er geen dekking in het land waar verzekerde woonachtig is.

Wat is niet verzekerd?

  • Er is geen recht op uitkering in geval van atoomkernreacties, het willens en wetens bijwonen van kaping, gijzeling of terreurdaad, inbeslagname en/of voorzienbare schade. De verzekering kan tussentijds door assuradeuren schriftelijk per direct worden opgezegd, in geval van fraude of misleiding.

Extra informatie

Zie voorwaarden voor toelichting en dekkingsspecifieke uitlsuitingen. 

Vakantiereizen

Vakantiereizen zijn niet gedekt, tenzij deze direct voorafgaand aan of direct aansluitend zijn op een gedekte zakenreis naar het buitenland, voor zover de vakantiereis dezelfde reisbestemming heeft als de zakenreis. De vakantiereis mag niet langer zijn dan het aantal dagen dat de zakenreis duurt en nooit langer dan 14 dagen.

Extra informatie

Let op: deze vakantiereizen dienen bij de jaarlijkse opgave van het aantal reisdagen door verzekeringnemer aan assuradeuren te worden doorgegeven in verband met de bijstelling en/of de vaststelling van de premie voor het nieuwe verzekeringsjaar.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Alarmcentrale: neem in geval van schade altijd contact op met de alarmcentrale. Doet u dit niet en worden er onredelijk hoge kosten gemaakt, dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Maximale reisduur

De maximale duur van een zakenreis is 365 aaneengesloten dagen en dient plaats te vinden, gedurende de verzekeringsperiode.

Uitgesloten landen voor de rubriek ontvoering, kaping, gijzeling

Zie www.hienfeld.nl/uitgesloten-landen-rubriek-ontvoering-kaping-gijzeling-bti2023

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt wereldwijde dekking.

Extra informatie

Verzekeringnemer kan kiezen voor Europadekking. Reist u naar een door de overheid gesanctioneerd land of oorlogsgebied? Dan kunnen er beperkingen gelden, neem hiervoor voorafgaand aan de reis contact op met uw verzekeringsadviseur.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verplicht de gestelde vragen zo volledig mogelijk en naar waarheid te beantwoorden. In geval van nood, neem contact op met de alarmcentrale voor directe hulpverlening. Doe zo veel mogelijk om schade te voorkomen of te beperken. Meld de eventuele schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie jaarlijks, vooraf door middel van automatische incasso of u maakt het bedrag over.

Extra informatie

Termijnbetaling is mogelijk op aanvraag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die vermeld is op de polis en loopt door totdat verzekeringnemer of assuradeuren de verzekering opzegt.

Extra informatie

Wordt de premie niet binnen de gestelde termijn betaald, dan vervalt de dekking. Assuradeuren kunnen de dekking schorsen of de verzekering beëindigen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U gaat de verzekering aan voor de op de polis aangegeven termijn. Deze wordt telkens met dezelfde termijn voortgezet, tenzij de verzekering door u of door ons tijdig voor afloop van die termijn is opgezegd. U dient de opzegging per e-mail of per brief te doen en rekening te houden met de opzegtermijn.