Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering verzeker jij je tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verlies of diefstal van gegevens en cyberaanvallen. Daarnaast heb je 24 uur per dag toegang tot de experts van de Hienfeld Cyber Assist lijn bij een cyberincident.

Wat is verzekerd?

Verzekerd bedrag

Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Incident response

24 uur per dag toegang tot het incident response team en de daarbij behorende crisiscoördinatie en vervolgdiensten om een incident op te lossen.

Aanspraak van derden

Aanspraken van derden in verband met een cyberincident of datalek inclusief de kosten van verweer.

Media-aansprakelijkheid

Bedrijfsschade

Bedrijfsschade als gevolg van een gedekt cyberincident. Hieronder valt ook het verlies van (bruto) omzet door bedrijfsstilstand, het inzetten van juridische diensten, IT experts en PR specialisten na een incident.

Kosten van onderzoek naar systeembeveiliging als gevolg van een gedekt cyberincident.

Dekking bij cyberafpersing, inclusief de kosten van adviseurs en losgeld.

Kosten van telefoonhacking.

Herstel data

Herstel van verloren of beschadigde digitale data, programma's of de website als gevolg van een gedekt cyberincident. Als het nodig is zullen systemen verbeterd worden om beter te beschermen tegen een nieuw incident.

Datalekken en boetes

De kosten die voortvloeien uit het onderzoek naar en melden van een datalek.

Vergoeding voor opgelegde toezichtmaatregelen zoals boetes.

CEO fraude

Vergoeding voor verlies van geld van rekening door een gedekt cyberincident.

Vergoeding voor verlies van geld door CEO fraude/social engineering.

Wat is niet verzekerd?

  • Opzet
  • Frauduleus handelen
  • Uitval door jouw internetserviceprovider
  • Schade door stroomuitval
  • Zaak- en letselschade
  • Schade door illegaal verkregen data of software waar je geen geldige licentie voor hebt
  • Productaansprakelijkheid
  • Contractuele aansprakelijkheid
  • Beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid
  • Onderlinge aansprakelijkheid

USA/Canada

Vergoeding van schade aan personen of bedrijven in de Verenigde Staten of Canada is niet of slechts gelimiteerd gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is dekking tot het verzekerd bedrag op de polis. Voor sommige rubrieken geldt een sublimiet. Dit sublimiet staat op de polis.

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt per schade een eigen
risico zoals vermeld op het polisblad.

Wachttermijn

Bedrijfsschade wordt pas vergoed na het verstrijken van de wachttermijn die op de polis staat.

Preventie-eisen

Wij stellen bepaalde preventie-eisen. Voldoe je daar niet aan, dan kan het gebeuren dat wij niet of slechts gedeeltelijk uitkeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt overal ter wereld dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld een schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekeringsdekking begint op de datum die op de polis staat. De verzekering loopt door totdat jij of wij de verzekering opzeggen. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan dat gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering stopt dan een maand later.

Extra informatie

Als we na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met jou hebben gemaakt, kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden. De opzegtermijn is dan 2 maanden.