Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze kunstverzekering dekt schade aan kunst en/of antieke voorwerpen in een bedrijfscollectie. Deze is niet bedoeld voor de verzekering van edelstenen, edelmetalen, sieraden, juwelen en dergelijke. Hiervoor bestaan andere verzekeringen zoals een inboedel- of kostbaarhedenverzekering.

Wat is verzekerd?

Deze kunstverzekering dekt schade aan de kunst en/of antieke voorwerpen van een bedrijfscollectie door alle van buiten komende gebeurtenissen. Dat betekent dat bijna alle schades zijn gedekt. Alleen schade die uitgesloten is van dekking wordt niet vergoed.

Extra informatie

Het aantal uitsluitingen is beperkt. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Verzekerd bedrag

We vergoeden bij schade herstelkosten en waardevermindering, en bij totaalverlies de waarde van het verloren gegane object. We doen dit tot maximaal de marktwaarde van het kunstvoorwerp. Die waarde kun je aantonen door het overleggen van bijvoorbeeld een taxatierapport, een specificatie of een aankoopnota.

Extra informatie

Als de waarde van een kunstobject niet blijkt uit bijvoorbeeld een taxatierapport, specificatie of aankoopnota, dan kan de marktwaarde ook achteraf nog door een expert worden vastgesteld. Overlegging van foto's, omschrijvingen, afmetingen en dergelijke is dan gewenst. Hoe beter de documentatie, des te sneller kan de schade worden afgewikkeld.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van de kosten vooraf contact op met ons op.

Extra informatie

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor de precieze regeling, er wordt onder andere ook een arbiter ingeschakeld als je kiest voor een eigen expert.

Spullen buiten het bedrijf

De kunstvoorwerpen zijn ook verzekerd als ze -tot maximaal 4 maanden- op een ander adres zijn, bijvoorbeeld bij een restaurator of lijstenmaker. Ook vergoeden we schade ontstaan tijdens transport.

Extra informatie

We vergoeden ook schade aan of verlies van objecten in de open lucht. Hiervoor geldt een hogere premie. Daarnaast geldt een aantal extra uitsluitingen en een eigen risico voor diefstal en vandalisme.

Vallen en stoten

Schade aan kunstvoorwerpen door vallen en stoten is ook verzekerd.

Extra informatie

Denk daarbij aan een schilderij dat van de muur valt en daardoor beschadigt. Of een beeld dat stuk gaat omdat iemand er tegenaan stoot.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die is uitgesloten van dekking wordt niet vergoed. Schade die je zelf met opzet hebt veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Raadpleeg de polisvoorwaarden welke uitsluitingen van toepassing zijn of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Sieraden

Edelstenen, edelmetalen, sieraden, juwelen en dergelijke vallen niet onder de dekking, tenzij deze nadrukkelijk als verzekerde zaak op de polis zijn genoemd.

(Audio-)apparatuur

(Audio-)apparatuur is niet verzekerd onder deze verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade in kelder en/of souterrain is alleen gedekt als de kunst daar 15 cm verhoogd wordt opgeslagen. Check jouw polisvoorwaarden. Of vraag jouw verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Meestal geldt er geen eigen risico. Als je kiest voor een (hoger) eigen risico dan kunnen we een korting op de premie aanbieden.

Transport

Alleen als dit in de polis genoemd is, zijn de kunst en/of antieke voorwerpen ook verzekerd tijdens transport van of naar een locatie in de wereld.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan de kunst en/of antieke voorwerpen uit een bedrijfscollectie op de locatie(s) die vermeld staan op de polis.

Extra informatie

De kunst is –tot maximaal € 150.000,- per locatie- ook verzekerd bij restaurateurs of lijstenmakers binnen de Benelux tijdens transport naar, verblijf bij en retour-transport en gevestigd in een gebouw van steen met harde dakbedekking in de Benelux.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie en kosten moeten binnen 30 dagen na de notadatum betaalt zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of via een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. Jouw verzekering stopt dan een maand later.

Extra informatie

Bij een aflopende verzekering eindigt de verzekering direct na de op de polis aangegeven termijn.