Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt een uitkering van kapitaal wanneer een beroepsvlieger als gevolg van blijvend medische ongeschiktheid het vliegbrevet niet meer kan verkrijgen of verlengen.

Wat is verzekerd?

(Blijvende) medische ongeschiktheid als gevolg van ongeval, letsel of ziekte waardoor het vliegbrevet niet kan worden verlengd, is verzekerd.

Verzekerd bedrag

Een uitkering is nooit hoger dan het in de polis genoemde verzekerde bedrag. Raadpleeg voor de geldende limieten jouw polisvoorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.

Wat is niet verzekerd?

  • (Blijvende) medische ongeschiktheid veroorzaakt door opzet, betrokkenheid bij misdaad, zwangerschap of bevalling is niet verzekerd

Extra informatie

Raadpleeg voor specifieke uitsluitingen altijd jouw polisvoorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bij medische ongeschiktheid die te maken heeft met het gebruik van alcohol, drugs of verdovende middelen of niet medisch objectief vast te stellen stoornissen wordt slechts 25% van het verzekerd bedrag met een maximum van € 25.000,- uitgekeerd.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt overal ter wereld dekking.

Extra informatie

Je moet inwoner zijn van een van de landen van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, tenzij anders is overeengekomen en dit vermeld staat in de polis. Voor het volledige overzicht van landen raadpleeg jouw polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef medische ongeschiktheid of veranderingen in jouw situatie binnen 30 dagen door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie en de kosten moeten binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso of via jouw tussenpersoon. Als je de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering loopt door totdat jij of wij de verzekering opzeggen. De verzekering eindigt in ieder geval als je de leeftijd van 60 jaar hebt bereikt of als het betaalde dienstverband waarvoor je een vliegbrevet nodig hebt eindigt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden.  Dat kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.