Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt materiële schade aan of verlies van geregistreerde zaken van een museum.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering dekt materiële schade of verlies van museaal geregistreerde zaken door alle van buiten komende gebeurtenissen. Dat betekent dat bijna alle schades zijn gedekt. Alleen schade uitgesloten van dekking wordt niet vergoed.

Extra informatie

Het aantal uitsluitingen is beperkt. Raadpleeg de polisvoorwaarden of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Verzekerd bedrag

We vergoeden bij schade herstelkosten en waardevermindering en bij totaalverlies de waarde van het verloren gegane object. We doen dit tot maximaal de marktwaarde van het kunstvoorwerp. Die waarde kun je aantonen door het overleggen van bijvoorbeeld een taxatierapport, een specificatie of een aankoopnota.

Extra informatie

Als de waarde van een kunstobject niet blijkt uit bijvoorbeeld een taxatierapport, specificatie of een aankoopnota, dan kan de marktwaarde ook achteraf nog door een expert worden vastgesteld. Overlegging van foto's, omschrijvingen, afmetingen en dergelijke is dan gewenst. Hoe beter de documentatie, des te sneller kan de schade worden afgewikkeld.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je zelf ook een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor de exacte regeling. Er wordt onder andere een arbiter ingeschakeld als je voor een eigen expert kiest.

Spullen buiten het museum

De museale zaken zijn ook verzekerd als ze op een ander adres zijn, bijvoorbeeld bij een restaurator of lijstenmaker. Ook vergoeden we schade ontstaan tijdens transport. Voor deze dekking geldt een maximum van € 150.000,- per locatie en per gebeurtenis.

Extra informatie

We vergoeden ook schade aan of verlies van objecten in de open lucht. Hiervoor geldt een hogere premie. Daarnaast geldt een aantal extra uitsluitingen en een eigen risico voor diefstal en vandalisme.

Vallen en stoten

Schade aan museale zaken door vallen en stoten is ook verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een schilderij dat van de muur valt en daardoor beschadigt. Of een beeld dat stuk gaat omdat iemand er tegenaan stoot.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die is uitgesloten van dekking wordt niet vergoed. Schade die met opzet is veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Raadpleeg voor specifieke uitsluitingen altijd jouw polisvoorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan (semi)permanente zaken in bruikleen of inkomende en uitgaande bruikleen valt alleen onder de dekking als deze zaken op de polis zijn omschreven.

Eigen risico

Bij diefstal of vandalisme van zaken die bedoeld zijn om in de open lucht te staan, geldt een eigen risico van 25% van het schadebedrag met een minimum van € 250,- per gebeurtenis.

Waterschade

Waterschade in kelder en/of souterrain is alleen gedekt als het kunstobject daar minimaal 15 cm verhoogd wordt opgeslagen. Check jouw polisvoorwaarden of vraag jouw verzekeringsadviseur om advies.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan de geregistreerd zaken van een museum op de locatie(s) die vermeld staan op de polis.

Extra informatie

De kunstvoorwerpen zijn - tot maximaal € 150.000,- per locatie - ook verzekerd bij restauratoren of lijstenmakers binnen de Benelux tijdens transport naar, verblijf bij en retour-transport en gevestigd in een gebouw van steen met harde dakbedekking in de Benelux.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie en kosten moeten binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering stopt dan een maand later.

Extra informatie

Bij een aflopende verzekering eindigt de verzekering direct na de op de polis aangegeven termijn.