Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. Ook ben je verzekerd bij een ongeval op jouw werk of als het ongeval het gevolg is van ziekte.

Extra informatie

Raadpleeg voor specifieke dekkingen en uitsluitingen altijd jouw polisvoorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat je kiest.

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast, maar in ieder geval binnen 3 jaar na het ongeval.

Extra informatie

Als er binnen 24 maanden na de melding van het ongeval nog geen eindtoestand is, dan vergoeden we vanaf dat moment een (enkelvoudige) rente van 6% per jaar over het uiteindelijk uit te keren bedrag.

Overlijden

Jouw erfgenamen krijgen een bedrag als jij overlijdt door een ongeval. Je kunt in plaats van jouw erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Uitgebreide dekking

In enkele gevallen wordt de uitkering voor overlijden of voor blijvende invaliditeit verdubbeld. Ook is er in bepaalde gevallen dekking voor plastische chirurgie tot 10% van het verzekerde bedrag of tot € 5.000,-. Raadpleeg voor meer informatie jouw polisvoorwaarden.

Speciaal kenmerk

Onder ongeval verstaan wij ook bepaalde vormen van besmetting, vergiftiging en infecties. Maar ook als er bij een geneeskundige behandeling na het ongeval complicaties optreden of de behandeling onjuist is.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als het ongeval met opzet is veroorzaakt door een verzekeringnemer, een verzekerde, een begunstigde of iemand die belang heeft bij de verzekering.

Alcohol en drugs

Als de medewerker tijdens het ongeval onder invloed is van alcohol of drugs, keren we niet uit.

Zelfmoordpoging

We keren niet uit bij (een poging tot) zelfmoord of zelfverminking.

Extra informatie

Raadpleeg voor specifieke uitsluitingen en dekkingen altijd de polisvoorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Deze verzekering kun je standaard afsluiten tot 75 jaar. Daarboven hebben wij ook verzekeringsmogelijkheden. Vraag hiervoor advies aan jouw adviseur.

Kun je door een ongeval een bepaald lichaamsdeel nog maar gedeeltelijk gebruiken? Dan keren we naar verhouding uit.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je bent verzekerd voor € 100.000,-. Na een ongeluk verlies je een wijsvinger volledig. Jouw uitkering is dan € 100.000 x 15% (uitkeringspercentage van een wijsvinger) = € 15.000,-. In dit geval zou je dus € 15.000,- uitbetaald krijgen.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering biedt overal ter wereld dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie eenmaal per jaar. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Jouw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. Je verzekering stopt dan een maand later.