Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze “Renaissance verzekering” is een maatwerkverzekering die is bedoeld voor vermogende particulieren.

Extra informatie

De verzekering vergoedt schade aan of verlies van uw inboedel door plotseling en onvoorzien van buiten komende gebeurtenissen, tenzij een gebeurtenis expliciet van dekking is uitgesloten of de schadevergoeding wordt beperkt. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, diefstal, vallen, stoten en andere van buiten komende onheilen.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade aan of verlies van uw inboedel door plotseling en onvoorzien van buiten komende gebeurtenissen, tenzij een gebeurtenis expliciet van dekking is uitgesloten of de schadevergoeding wordt beperkt. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, diefstal, vallen, stoten en andere van buitenkomende onheilen.

Verzekerd bedrag

We vergoeden naar nieuwwaarde maximaal het bedrag waarvoor uw inboedel is verzekerd. Het verzekerd bedrag staat op uw polis.

Extra informatie

Opruimingskosten, vervoers- en opslagkosten worden zo nodig boven het verzekerd bedrag vergoed. Er wordt geen beroep op onderverzekering gedaan indien u daar geen kennis van had of indien u daar redelijkerwijs niet van had kunnen weten.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact op uw verzekeringsadviseur.

Sieraden

De maximale vergoeding per gebeurtenis voor deze categorie betreft € 7.500,00.

Onder lijfsieraden worden horloges, edelstenen en halfedelstenen eveneens inbegrepen.

Extra informatie

Raadpleeg uw verzekeringsadviseur en vraag om advies indien de limiet ontoereikend is en om dit volledig te verzekeren.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en computerapparatuur is standaard verzekerd.

Spullen buiten huis

Deze verzekering kent een werelddekking. Uw inboedel is overal ter wereld verzekerd.

Vallen en stoten

Schade aan uw voorwerpen door vallen en stoten is verzekerd.

Kunstvoorwerpen

Kunstvoorwerpen zijn verzekerd tot € 12.500,00 per item per gebeurtenis. Deze limiet geldt niet in geval van schade door brand, bliksem of ontploffing.

Extra informatie

Raadpleeg uw verzekeringsadviseur en vraag om advies indien de limiet ontoereikend is en om dit volledig te verzekeren.

Bont en vuurwapens, zaken van edelmetaal, verzamelingen

De maximale vergoeding per gebeurtenis voor deze categorieën betreft € 7.500,00.

Extra informatie

Raadpleeg uw verzekeringsadviseur en vraag om advies indien de limiet ontoereikend is en om dit volledig te verzekeren.

Wijn

De maximale vergoeding per gebeurtenis voor deze categorie betreft € 10.000,00.

Extra informatie

Raadpleeg uw verzekeringsadviseur en vraag om advies indien de limiet ontoereikend is en om dit volledig te verzekeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere overstroming, constructiefouten, onvoldoende onderhoud, opzet en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 450,- per gebeurtenis. Heeft u een ander eigen risico, dan staat dat op uw polis. Dit eigen risico wordt in mindering gebracht op de schadevergoeding. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur. Er geldt één keer een eigen risico bij combinatieschade opstal en inboedel. U kunt ook voor een hoger eigen risico kiezen tegen premiekorting.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Maximale vergoedingen

Er gelden voor zaken zoals bijvoorbeeld kunstvoorwerpen, sieraden, bont, wapens, serviezen en wijn maximale vergoedingen op de polis of in de polisvoorwaarden. Raadpleeg uw verzekeringsadviseur en vraag om advies indien de limieten ontoereikend zijn en om ze volledig te verzekeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan inboedel, waar ook ter wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via uw tussenpersoon of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis vermeld staat en wordt stilzwijgend elke 12 maanden verlengd. Indien u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een dag later. Dat kan schriftelijk of via een e-mail aan uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.