Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze “Renaissance verzekering” is een maatwerkverzekering die is bedoeld voor vermogende particulieren. De verzekering vergoedt schade aan of verlies van uw woonhuis door plotseling en onvoorzien van buiten komende gebeurtenissen, tenzij een gebeurtenis expliciet van dekking is uitgesloten of de schadevergoeding wordt beperkt.

Extra informatie

Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, inslag van hagelstenen, storm, lekkage en inbraak.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade. Bij het woonhuis horen onder andere de bijgebouwen op hetzelfde adres, zwembad, tennisbanen, zonnepanelen, funderingen, kelders, leidingen, erfafscheidingen, zonneschermen, screens en rolluiken.

Verzekerd bedrag

Verzekeraars vergoeden het bedrag waarvoor uw woonhuis is verzekerd. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woning. Het verzekerde bedrag staat op uw polis.

Als de uitkeringsbasis van het woonhuis “Deluxe herbouwkosten” is, dan worden de werkelijke herbouwkosten vergoed. Zelfs als het verzekerde bedrag ontoereikend blijkt te zijn.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact op uw verzekeringsadviseur.

Glas

Schade aan glas (ter lichtdoorlating) is standaard verzekerd.

Tuin

Schade aan uw tuin is beperkt verzekerd en er wordt tot maximaal 15% van het verzekerd bedrag woonhuis vergoed met een maximum van € 250.000,00 per gebeurtenis.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is beperkt verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Vandalisme

Schade aan uw woonhuis door vandalisme van iemand die onrechtmatig uw woonhuis is binnengedrongen, is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door overstroming, constructiefouten, onvoldoende onderhoud en geleidelijke inwerkingen is niet verzekerd. Verzekeraars keren ook niet uit bij opzettelijk toegebrachte schade of frauduleus handelen.

Extra informatie

Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 450,- per gebeurtenis. Heeft u een ander eigen risico, dan staat dat op uw polis. Dit eigen risico wordt in mindering gebracht op de schadevergoeding. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Er geldt één keer een eigen risico bij combinatieschade opstal en inboedel. U kunt ook voor een hoger eigen risico kiezen tegen premiekorting.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via uw tussenpersoon of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis vermeld staat en wordt stilzwijgend elke 12 maanden verlengd. Indien u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een dag later. Dat kan schriftelijk of via een e-mail aan uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.