Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt een uitkering van kapitaal wanneer een beroepsvlieger in opleiding als gevolg van blijvende medische ongeschiktheid de opleiding niet meer kan voltooien.

Wat is verzekerd?

(Blijvende) medische ongeschiktheid als gevolg van ongeval, letsel of ziekte waardoor de vliegopleiding niet kan worden voltooid is verzekerd.

Verzekerd bedrag

Een uitkering is nooit hoger dan het in de polis genoemde verzekerde bedrag. Raadpleeg voor de geldende limieten jouw polis(voorwaarden) of vraag jouw adviseur om advies.

Wat is niet verzekerd?

  • (Blijvende) medische ongeschiktheid veroorzaakt door opzet, betrokkenheid bij misdaad, zwangerschap of bevalling is niet verzekerd.

Extra informatie

Raadpleeg voor specifieke uitsluitingen altijd jouw polisvoorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Een risicoverzwaring valt niet automatisch onder de verzekeringsdekking, maar pas als we deze schriftelijk hebben geaccepteerd en zo nodig de polis, de premie en/of de polisvoorwaarden hebben gewijzigd.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt overal ter wereld dekking.

Extra informatie

Je moet inwoner zijn van een van de landen van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, tenzij anders is overeengekomen en dit vermeld staat in de polis. Voor het volledige overzicht van landen raadpleeg jouw polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef medische ongeschiktheid of veranderingen in jouw situatie, bijvoorbeeld het voltooien of afbreken van de opleiding, binnen 30 dagen door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie en de kosten moeten binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso of jouw tussenpersoon. Als je de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering eindigt in ieder geval als je de vliegopleiding hebt voltooid en als je de opleiding hebt afgebroken anders dan als gevolg van blijvende medische ongeschiktheid.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering aan het einde van de contractstermijn opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Dat kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.