Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt een vergoeding wanneer je als werkgever aansprakelijk bent op basis van goed werkgeverschap.

Extra informatie

Het gaat hier om onder andere verkeersdeelname op de openbare weg waar ook ter wereld, inclusief woon-/werkverkeer.

Wat is verzekerd?

De aansprakelijkheid van de werkgever wanneer werknemers letsel oplopen bij het besturen van een motorrijtuig. Maar ook zaakschade, waarvoor de werkgever aansprakelijk is, die is ontstaan door beschadiging, vernietiging, verlies of vermissing van privé-eigendommen van werknemer. Schade aan motorrijtuigen is beperkt.

Extra informatie

Raadpleeg hiervoor jouw polisvoorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.

Niet nakomen zorgplicht

Ben jij als werkgever jouw zorgplicht niet nagekomen? En lijdt jouw werknemer daardoor schade? Dan is dat verzekerd.

Schade aan voertuig

Cascoschade aan het voertuig van de werknemer als de werknemer geen eigen cascoverzekering heeft.

Extra informatie

Heeft de werkner wel zelf een casco-verzekering? Dan vergoedt deze verzekering het eventuele eigen risico of een gedeelte van het no-claim verlies.

Lopen, fietsen, OV

Schade waarvoor je als werkgever aansprakelijk bent die het gevolg is van een ongeval lopend, met de fiets of in het openbaar vervoer, is verzekerd.

Verzekerd bedrag

De maximale dekking is € 2.500.000,- per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Een ongeval door opzet of bij rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Als de medewerker tijdens het ongeval onder invloed is van alcohol of drugs keren we niet uit.

Extra informatie

Raadpleeg voor specifieke dekkingen en alle uitsluitingen altijd jouw polisvoorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan een motorrijtuig is alleen gedekt als de werknemer eigenaar is van het motorrijtuig en werknemer geen (beperkte) casco verzekering heeft afgesloten.

Eigen risico

Er geldt hiervoor een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering biedt overal ter wereld dekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld de aansprakelijkheidsstelling zo snel mogelijk en geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering loopt door totdat de werkgever of wij de verzekering opzeggen.

Extra informatie

De dekking eindigt direct en automatisch als het bedrijf niet langer in Nederland is gevestigd, er geen verzekerd belang meer is of de verzekeringnemer zijn beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten heeft beëindigd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering stopt dan een maand later.