Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan of verlies van jouw woonhuis door plotseling en onvoorzien van buiten komende gebeurtenissen, tenzij een gebeurtenis expliciet van dekking is uitgesloten of de schadevergoeding wordt beperkt. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, inslag van hagelstenen, storm, lekkage en inbraak.

Wat is verzekerd?

Jouw woonhuis is verzekerd bij schade. Bij het woonhuis horen onder andere de bijgebouwen op hetzelfde adres, funderingen, kelders, leidingen, erfafscheidingen, zonneschermen, screens en rolluiken.

Verzekerd bedrag

Wij vergoeden maximaal het bedrag waarvoor jouw woonhuis is verzekerd. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van jouw woning. Het verzekerd bedrag staat op jouw polis.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op de polis of in de polisvoorwaarden? Dan vergoeden we tot dat maximum.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact op met jouw verzekeringsadviseur.

Glas

Schade aan glas (ter lichtdoorlating) is standaard verzekerd.

Tuin

Schade aan jouw tuin is beperkt verzekerd en er wordt tot maximaal 10 % van het verzekerd bedrag uitgekeerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens aan-, verbouw of renovatie is beperkt verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Ook als het woonhuis leeg staat, onbewoond, buiten gebruik of gekraakt is, is het woonhuis beperkt verzekerd. Deze situaties moet je altijd aan ons melden.

Vandalisme

Schade aan jouw woonhuis door vandalisme van iemand die onrechtmatig jouw woonhuis is binnengedrongen, is verzekerd. Schade door vandalisme aan de buitenzijde van jouw woonhuis, zoals graffiti, is niet verzekerd.

Extra: garantie tegen onderverzekering

Vul de herbouwwaardemeter goed in. Dan doen we bij schade geen beroep op onderverzekering.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op de polis of in de polisvoorwaarden? Dan vergoeden we tot dat maximum.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, onvoldoende onderhoud, opzet en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd.

Extra informatie

Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Eigen risico

Je hebt een eigen risico van € 100,- per gebeurtenis. Heb je geen, of een ander eigen risico, dan staat dat op jouw polis. Dit eigen risico wordt afgetrokken van de schadevergoeding. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan jouw verzekeringsadviseur.

Extra informatie

Het eigen risico geldt niet voor ruitbreuk.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan jouw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in jouw situatie binnen 30 dagen door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint om 12.00 uur op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Dat kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons. De verzekering stopt dan een maand later.