Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze All Risk verzekering vergoedt schade aan uw inboedel. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, diefstal na braak, vallen, stoten en andere van buitenkomende onheilen. Ook schade door aardbeving is meestal meeverzekerd.

Extra informatie

Holiday Homes by Hiscox is een verzekering voor uw tweede-/vakantiehuis in vrijwel de gehele EU.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden tot maximaal het verzekerde bedrag aan uw verzekerde inboedel veroorzaakt door een gedekte gebeurtenis in de verzekeringsperiode.

Verzekerd bedrag

Uw inboedel is verzekerd tot het verzekerde bedrag en meestal op basis van nieuwwaarde. Deze verzekering kent geen onderverzekeringsregels indien u minimaal rekent met de door ons geboden rekenmethode bij het afsluiten van de verzekering.

Extra informatie

Wanneer de vervangingswaarde voor de gebeurtenis minder bedroeg dan 40% van de nieuwwaarde wordt de vervangingswaarde aangehouden. Dit geldt ook voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij zijn bestemd.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door de expert? Dan kunt u op onze kosten zelf een expert inschakelen.

Sieraden

Deze zijn meeverzekerd tot € 1.000.

(Audio-) apparatuur

Apparatuur is meeverzekerd tot € 2.500.

Spullen buiten huis

Voor spullen buiten huis geldt een beperkte dekking zolang aanwezig op het terrein van de tweede-/ vakantiewoning.

Vallen en stoten

Dit is meeverzekerd.

Extra reis- en verblijfskosten

Heeft u schade aan uw woonhuis en moet u een buitenlandse reis maken omdat het noodzakelijk is om naar de schadelocatie te gaan, dan vergoeden wij de extra kosten van reis en verblijf tot € 1.500.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade zoals door constructiefouten, onvoldoende onderhoud, bevriezing van water in zwembaden met toebehoren, neerslag via openstaande ramen/deuren en geleidelijke inwerkingen is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk toegebrachte schade of frauduleus handelen.

Extra informatie

Overstroming is meestal niet standaard meeverzekerd. Raadpleeg uw tussenpersoon voor de mogelijkheden van meeverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van minimaal € 150 per gebeurtenis.

Extra informatie

Er geldt één keer eigen risico bij combinatieschade inboedel en opstal.

Overspanning en/of inductie

Hiervoor keren wij maximaal € 2.000 uit. Het eigen risico is hierop niet van toepassing.

Beperkte vergoedingen bijzondere bezittingen

(Audio-) apparatuur is verzekerd tot € 2.500, kunstvoorwerpen tot € 10.000, geld tot € 500, kostbaarheden tot € 1.000 en wijn tot € 2.500.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw inboedel in uw tweede-/ vakantiewoning in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt het bedrag dat vermeld staat in het betalingsbericht. De premie wordt per jaar betaald. Indien u voor automatische incasso kiest kan de premie ook per halfjaar, kwartaal of maand worden betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis vermeld staat en wordt stilzwijgend elke 12 maanden verlengd. Indien u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij de tussenpersoon of rechtstreeks bij ons.