Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze All Risk verzekering vergoedt schade aan uw inboedel op basis van werelddekking. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, diefstal, vallen, stoten en andere van buitenkomende onheilen. Ook schade door aardbeving is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Huis en Kunst by Hiscox is een maatwerkverzekering op basis van dekking tegen alle van buitenkomende onheilen. Deze verzekering is specifiek ontwikkeld voor inboedels in het hogere particuliere segment.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren schade aan uw inboedel. Dat zijn spullen in uw woning zoals meubels, apparatuur, kleding, gereedschap, gordijnen, vloerbedekking.

Verzekerd bedrag

Uw inboedel is verzekerd tot het verzekerde bedrag op basis van nieuwwaarde.

Extra informatie

Bij de inboedel gelden nog een aantal extra dekkingen die zonodig ook boven het verzekerd bedrag uitgekeerd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn opruimingskosten, vervoers- en opslagkosten en kosten van verlies van water na een schade. Bovendien kent deze verzekering geen onderverzekeringsregels.

Contra-expertise na schade

Ben u het niet eens met de schadevaststelling door de expert? Dan kunt u op onze kosten zelf een expert inschakelen.

Sieraden

Sieraden, juwelen en horloges zijn standaard ongespecificeerd meeverzekerd tot maximaal € 7.500 per gebeurtenis en waar dan ook ter wereld. U kunt hogere bedragen op aanvraag meeverzekeren.

(Audio-) apparatuur

We vergoeden de nieuwwaarde van uw apparatuur zonder sublimieten en zonder afschrijvingsregels (nieuw voor oud).

Spullen buiten huis

Deze verzekering kent een werelddekking. Uw inboedel is overal en op elk moment ter wereld verzekerd.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en omstoten is standaard meeverzekerd.

Heeft u schade aan uw woonhuis en moet u een buitenlandse reis maken omdat het noodzakelijk is om naar de schadelocatie te gaan, dan vergoeden wij de extra kosten van reis en verblijf tot € 20.000.

Extra informatie

Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent en er vindt een brand- of waterschade thuis in uw woonhuis plaats. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade zoals door constructiefouten, onvoldoende onderhoud, bevriezing van water in zwembaden met toebehoren, neerslag via openstaande ramen/deuren en geleidelijke inwerkingen is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk toegebrachte schade of frauduleus handelen.

Extra informatie

Overstroming is meestal niet standaard meeverzekerd. Raadpleeg uw tussenpersoon voor de mogelijkheden van meeverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van € 1.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Er geldt één keer een eigen risico bij combinatieschade inboedel en opstal. U kunt ook voor een hoger eigen risico kiezen tegen premiekorting.

Kunstvoorwerpen, kostbaarheden, wijn

Voor kunstvoorwerpen die niet gespecificeerd zijn geldt een maximum van € 12.500 per voorwerp, paar of set. Voor kostbaarheden is dat € 7.500. Wijn is € 10.000 verzekerd.

Extra informatie

Raadpleeg uw tussenpersoon voor het verzekeren van hogere bedragen. Er gelden nog andere dekkingsmaximeringen, zoals bijvoorbeeld voor e-bikes, quad bikes, kleine vaartuigen, geld en zaken van derden. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden. 

Kantoorinventaris

Kantoorinventaris is tot maximaal € 15.000 verzekerd.

Extra informatie

Raadpleeg uw tussenpersoon voor het verzekeren van hogere bedragen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan inboedel in uw woonhuis maar ook elders ter wereld.

Extra informatie

Bijvoorbeeld als u op reis bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt het bedrag dat vermeld staat in het betalingsbericht. De premie wordt per jaar betaald. Indien u voor automatische incasso kiest kan de premie ook per halfjaar, kwartaal of maand worden betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis vermeld staat en wordt stilzwijgend elke 12 maanden verlengd. Indien u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij de tussenpersoon of rechtstreeks bij ons.