Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze All Risk verzekering vergoedt schade aan uw kostbaarheden op basis van werelddekking. Het gaat daarbij om schade door brand, water, diefstal, verlies, vallen, stoten en andere van buitenkomende onheilen. Ook schade door aardbeving en overstroming is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Huis en Kunst by Hiscox is een maatwerkverzekering op basis van dekking tegen alle van buitenkomende onheilen. Deze verzekering is specifiek ontwikkeld voor kostbaarhedenverzamelingen in het hogere particuliere segment.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren uw kostbaarheden volgens een specificatie, taxatie of omschrijving die op het polisblad is omschreven.

Extra informatie

Met kostbaarheden wordt bedoeld sieraden, juwelen, horloges, edelstenen, edelmetalen, wapens en bont.

Verzekerd bedrag

Uw kostbaarheden zijn verzekerd tot het verzekerde bedrag op basis van de bedragen in de specificatie of taxatie.

Contra-expertise na schade

Ben u het niet eens met de schadevaststelling door de expert? Dan kunt u op onze kosten zelf een expert inschakelen.

Werelddekking

De verzekering biedt dekking waar dan ook ter wereld.

Waardevermindering, Paren- en Stellenbepaling

Wij betalen de blijvende waardevermindering als hiervan na herstel na schade nog sprake is. Ook betalen wij waardevermindering als van een stel bij elkaar behorende voorwerpen er een beschadigd raakt en de waarde van het andere voorwerp hierdoor in waarde vermindert.

Automatische dekking voor nieuwe aankopen

U bent automatisch verzekerd voor nieuwe aankopen tot 25% van het verzekerd bedrag.

Extra informatie

U moet dat wel binnen 3 maanden na aankoop via uw tussenpersoon bij ons aanmelden.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die bijvoorbeeld geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk toegebrachte schade of frauduleus handelen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Kunstvoorwerpen in de open lucht

Er is geen dekking voor kunstvoorwerpen die zich in de open lucht bevinden en daarvoor niet bedoeld zijn. Er is ook geen dekking voor schade door uitwerpselen aan kunstvoorwerpen in de open lucht.

Ondeugdelijke verpakking

Wij keren niet uit als kunstvoorwerpen ondeugdelijk verpakt of beveiligd zijn tijdens vervoer en opslag gelet op de aard van de objecten.

Extra informatie

Dit is niet van toepassing als u het uit handen had gegeven aan een gespecialiseerd vervoersbedrijf voor kunstvoorwerpen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan kostbaarheden waar ook ter wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt het bedrag dat vermeld staat in het betalingsbericht. De premie wordt per jaar betaald. Indien u voor automatische incasso kiest kan de premie ook per halfjaar, kwartaal of maand worden betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis vermeld staat en wordt stilzwijgend elke 12 maanden verlengd. Indien u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij de tussenpersoon of rechtstreeks bij ons.