Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze All Risk verzekering vergoedt schade aan uw kunstvoorwerpen op basis van werelddekking. Het gaat daarbij om schade door brand, water, diefstal, vallen, breken, stoten, vandalisme en andere van buitenkomende onheilen. Ook schade door aardbeving en overstroming is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Huis en Kunst by Hiscox is een maatwerkverzekering op basis van dekking tegen alle van buitenkomende onheilen. Deze verzekering is specifiek ontwikkeld voor kunstverzamelingen in het hogere particuliere segment.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren uw kunstvoorwerpen volgens een specificatie, taxatie of omschrijving die op het polisblad is weergegeven.

Verzekerd bedrag

Uw kunstvoorwerpen zijn verzekerd tot het verzekerde bedrag op basis van de bedragen in de specificatie of taxatie of een met u afgesproken bedrag per voorwerp.

Extra informatie

Bij de kunstvoorwerpen gelden nog een aantal extra dekkingen die zonodig ook boven het verzekerd bedrag uitgekeerd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn opruimingskosten, vervoers- en opslagkosten.

Contra-expertise na schade

Ben u het niet eens met de schadevaststelling door de expert? Dan kunt u op onze kosten zelf een expert inschakelen.

Transport en verblijf elders

De verzekering biedt dekking tijdens transport en verblijf waar dan ook ter wereld.

Total loss optie

In geval van een gedeeltelijke schade heeft u de keuze voor herstel of total loss verklaring. In dat laatste geval heeft u recht op het verzekerd bedrag van het voorwerp.

Automatische dekking voor nieuwe aankopen

U bent automatisch verzekerd voor nieuwe aankopen tot 25% van het verzekerd bedrag.

Extra informatie

U moet dat wel binnen 3 maanden na aankoop via uw tussenpersoon bij ons aanmelden.

Waardevermindering, Paren- en Stellenbepaling

Wij betalen de blijvende waardevermindering als hiervan na herstel na schade nog sprake is. Ook betalen wij waardevermindering als van een stel bij elkaar behorende voorwerpen er een beschadigd raakt en de waarde van het andere voorwerp hierdoor in waarde vermindert.

Waardestijgingen

Wij vergoeden bij schade tot 125% van het verzekerd bedrag van een kunstvoorwerp als dit is verzekerd volgens een geldige taxatie en de marktwaarde bij schade hoger is.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die bijvoorbeeld geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk toegebrachte schade of frauduleus handelen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Kunstvoorwerpen in de open lucht

Er is geen dekking voor kunstvoorwerpen die zich in de open lucht bevinden en daarvoor niet bedoeld zijn. Er is ook geen dekking voor schade door uitwerpselen aan kunstvoorwerpen in de open lucht.

Ondeugdelijke verpakking

Wij keren niet uit als kunstvoorwerpen ondeugdelijk verpakt of beveiligd zijn tijdens vervoer en opslag gelet op de aard van de objecten.

Extra informatie

Dit is niet van toepassing als u het uit handen had gegeven aan een gespecialiseerd vervoersbedrijf voor kunstvoorwerpen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan kunstvoorwerpen in uw woonhuis maar ook elders ter wereld.

Extra informatie

Bijvoorbeeld tijdens transport, bij de restaurateur of in uw tweede woning.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt het bedrag dat vermeld staat in het betalingsbericht. De premie wordt per jaar betaald. Indien u voor automatische incasso kiest kan de premie ook per halfjaar, kwartaal of maand worden betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis vermeld staat en wordt stilzwijgend elke 12 maanden verlengd. Indien u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij de tussenpersoon of rechtstreeks bij ons.