Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze All Risk verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak en andere van buitenkomende onheilen. Ook schade door aardbeving is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Huis en Kunst by Hiscox is een maatwerkverzekering op basis van dekking tegen alle van buitenkomende onheilen. Deze verzekering is specifiek ontwikkeld voor woonhuizen in het hogere particuliere segment.

Wat is verzekerd?

Wij verzekeren schade aan uw gebouw. Bij het gebouw horen onder andere bijgebouwen, kelders, zwembaden, tennisbanen, zonnepanelen en omheiningen.

Verzekerd bedrag

Uw woonhuis is verzekerd tot het verzekerde bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van uw woning.

Extra informatie

Bij het gebouw gelden nog een aantal extra dekkingen die zonodig ook boven het verzekerd bedrag uitgekeerd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn tuinaanleg, opruimingskosten, vervangende woonruimte en funderingen. Bovendien kent deze verzekering geen onderverzekeringsregels.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door de expert? Dan kunt u op onze kosten zelf een expert inschakelen.

Glas

Schade aan glas is standaard meeverzekerd. Dit geldt ook voor bijzondere glassoorten zoals glas in lood, geëtst glas en gebrandschilderd glas.

Tuin

Schade aan uw tuinaanleg en beplanting is standaard meeverzekerd tot 15% van het verzekerd bedrag met een maximum van € 250.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Tuinaanleg is verzekerd voor schade die veroorzaakt is door brand, aanrijding, aanvaring, diefstal, vandalisme en neerstorten van (onder)delen van gebouwen.

Verbouwing, leegstand

Tijdens verbouwingswerkzaamheden tot € 150.000 bestaat volledige dekking, u hoeft ons daarover dan niet te informeren. Daarboven dient u ons via uw adviseur te informeren, zodat wij kunnen beoordelen in hoeverre wij volledige dekking kunnen handhaven. Ook indien er sprake is van leegstand dient u ons dit via uw adviseur te melden.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is standaard meeverzekerd.

Vervangende woonruimte na schade

Is uw woning na een schadegeval onbewoonbaar? Dan vergoeden wij tot maximaal 3 jaar de noodzakelijke en in redelijkheid gemaakte kosten voor vergelijkbare vervangende woonruimte.

Extra reis- en verblijfskosten

Heeft u schade aan uw woonhuis en moet u een buitenlandse reis maken omdat het noodzakelijk is om naar de schadelocatie te gaan, dan vergoeden wij de extra kosten van reis en verblijf tot € 20.000.

Extra informatie

Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent en er vindt een brand- of waterschade thuis in uw woonhuis plaats. 

Gedwongen evacuatie

Indien u uw woning niet kunt bewonen vanwege een schade aan een naburig gebouw en de overheid verbiedt u in uw woning te blijven dan vergoeden wij u tot 30 dagen vervangende woonruimte.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade zoals door constructiefouten, onvoldoende onderhoud, bevriezing van water in zwembaden met toebehoren, neerslag via openstaande ramen/deuren en geleidelijke inwerkingen is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk toegebrachte schade of frauduleus handelen.

Extra informatie

Overstroming is meestal niet standaard meeverzekerd. Raadpleeg uw tussenpersoon voor de mogelijkheden van meeverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van € 1.000 per gebeurtenis.

Extra informatie

Er geldt één keer een eigen risico bij combinatieschade inboedel en opstal. U kunt ook voor een hoger eigen risico kiezen tegen premiekorting.

Aan-/verbouw

Tijdens de periode van aan-/verbouw met een aanneemsom boven € 150.000 is de dekking beperkt tot brand, ontploffing, bliksem, luchtvaartuigen, aanrijding en aanvaring. Storm is dan alleen meeverzekerd zolang het gebouw wind- en waterdicht is. De dekkingsbeperkingen zijn alleen van toepassing voor zover verband bestaat met de werkzaamheden.

Extra informatie

Informeer ons via uw tussenpersoon voorafgaand aan de werkzaamheden zodat wij kunnen beoordelen in hoeverre de dekking ruimer gehandhaafd kan blijven.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan het verzekerde woonhuis in Nederland of in het buitenland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt het bedrag dat vermeld staat in het betalingsbericht. De premie wordt per jaar betaald. Indien u voor automatische incasso kiest kan de premie ook per halfjaar, kwartaal of maand worden betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis vermeld staat en wordt stilzwijgend elke 12 maanden verlengd. Indien u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij de tussenpersoon of rechtstreeks bij ons.