Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij de verzekering voor uw bromfiets, snorfiets, brommobiel of fiets met hulpmotor.

Extra informatie

De hoogte van het vaste bedrag dat we uitkeren, is niet gebaseerd op de daadwerkelijke schade.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u als opzittende van de bromfiets, snorfiets of inzittende van een brommobiel betrokken bent bij een ongeluk of verkeersongeval. Ook als u zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan krijgen de erfgenamen maximaal het verzekerd bedrag uitgekeerd.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide? Dan keren we maximaal het verzekerd bedrag uit. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

Iemand is blijvend invalide als hij of zij gewond raakt en nooit meer helemaal geneest.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. En bij ongeval veroorzaakt door een bestuurder die de bromfiets niet mag besturen, bijvoorbeeld door misbruik van alcohol of drugs. na een ongeval ontstaan tijdens een risicovolle activiteit.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor uitgebreide informatie.

Schade aan de auto

Schade aan de bromfiets, snorfiets, brommobiel is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade door een ongeval aan persoonlijke eigendommen is alleen verzekerd als bij het ongeval ook de bromfiets, snorfiets, brommobiel is beschadigd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De bestuurder en de passagiers zijn alleen verzekerd als deze op een officiële zitplaats op de bromfiets zitten.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of uw uw premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een nota per post of e-mail.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks schriftelijk of per e-mail opzeggen.