Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen).

Extra informatie

Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen zoals WA + Brand, WA + Diefstal, WA + Brand & Diefstal en WA Casco.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

U bent tot een bedrag van € 5.000.000 verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan anderen of andermans boot of spullen.

Keuze: schade aan eigen boot

U kiest zelf welke schade aan uw boot u wilt verzekeren. Alleen brand en ontploffing, of alleen Diefstal of allebei. Of u kiest voor een complete WA Cascodekking. Dan is ook de bijbehorende trailer meeverzekerd. Gevolgschade door een eigen gebrek van de boot is verzekerd, het gebrek zelf niet.

Extra informatie

Gevolgschade: bijvoorbeeld de motor lekt olie. Hierdoor beschadigt het ruim van de boot. Het opnieuw schilderen van het ruim is verzekerd, reparatie aan de motor niet.

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Bij de dekkingen WA + Diefstal, WA + Brand & Diefstal en WA + Casco is diefstal verzekerd. Bij diefstal van de boot, motor en trailer keren we de dagwaarde uit. De buitenboordmotor en trailer zijn alleen verzekerd als deze beveiligd zijn met een slot (VBV- of SCM-goedgekeurd).

Keuze: inboedel

Bij de dekking WA + Casco zijn spullen voor huishoudelijk gebruik aan boord gratis verzekerd tot 30% van de dagwaarde van uw boot. Kostbare spullen zoals geld, sieraden, foto-, film- en telecommunicatieapparatuur zijn niet verzekerd. Wij verwachten dat u zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen.

Extra informatie

Voor de dekkingen WA, WA+Brand, WA+Diefstal en WA+Brand/Diefstaldekking is het mogelijk om de inboedel extra mee te verzekeren tegen een premietoeslag.  

Keuze: schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd bij Brand, Brand/Diefstal of Casco-dekking.

Keuze: schade door natuur

Schade door blikseminslag en ontploffing is verzekerd.

Volgboot en trailer

Een volgboot of boottrailer is standaard verzekerd voor maximaal € 5.000. U moet dit wel aan ons opgeven.

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot keren wij een vast bedrag uit. Dit is alleen van toepassing op de Casco-dekking.

Vervangende boot

Wij vergoeden ook een vervangende boot als door een schadegebeurtenis de eigen boot niet meer kan varen.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade door opzet of door misbruik van alcohol of drugs, tijdens vervoer tegen betaling, bij deelname aan wedstrijden op zee en waterskiraces. Onvoldoende zorg om diefstal of schade te voorkomen kan ertoe leiden dat wij niet uitkeren.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstandshulp kunt u niet meeverzekeren.

Pechhulp

Pechhulp op het water kunt u niet meeverzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen.

Eigen risico

Het eigen risico is € 100 per gebeurtenis bij schade aan uw boot. € 50 bij schade aan uw boottrailer en € 113 bij schade aan o.a. masten en zeilen. Daarnaast kunt u tegen premiekorting kiezen voor een vrijwillig eigen risico (alleen op de boot).

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa. Gaat u naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan hebt u een internationaal verzekeringsbewijs of Italië-certificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Bijvoorbeeld de sleutel uit de hoofdschakelaar halen. Of waardevolle spullen uit het zicht opbergen. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een nota per post of e-mail.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via telefoon of schriftelijk.