Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je als privépersoon per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Je kiest een verzekerd bedrag van € 1.250.000 of € 2.500.000.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Jij, de logé(s) en het huispersoneel tijdens het werk dat zij voor je doen zijn verzekerd.

Extra informatie

Je kunt ook een meerpersoonshuishouden verzekeren. Dan zijn verzekerd: jij, je partner, je inwonende ongehuwde kinderen, je uitwonende ongehuwde kinderen als zij stage lopen of dagonderwijs volgen, andere personen met wie je duurzaam en in gezinsverband samenwoont, je (groot-, pleeg- of schoon)ouders en familieleden die bij je inwonen, logé(s) en het huispersoneel tijdens het werk dat zij voor je doen.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd onder bepaalde voorwaarden. We vergoeden dan de schade tot maximaal € 12.500 per gebeurtenis. Ook als je niet aansprakelijk bent.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Je bent als privépersoon verzekerd voor schade waarvoor je aansprakelijk bent. Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken is dan ook verzekerd. Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op en hierdoor raakt een fietser gewond.

Extra informatie

Als huisdieren zien wij: dieren die je bezit voor de gezelligheid of als hobby. Er mag geen geld verdiend worden aan de dieren, bijvoorbeeld door verkoop van dieren, eieren, melk, vlees, wol, pony- of paardrijles. Ook beloning in natura is niet toegestaan.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet eigenaar zijn van de woning.

Keuze: Verzekerd bedrag

Standaard is het verzekerde bedrag € 1.250.000. Dit is echter uit te breiden tot maximaal € 2.500.000.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Je bent niet verzekerd voor schade aan gehuurde spullen. Veroorzaak je schade aan de spullen van iemand anders waarover je de zorg hebt gekregen. Dan ben je verzekerd tot maximaal € 12.500 per gebeurtenis. Met zorg bedoelen we bijvoorbeeld lenen, gebruiken, bewaren, behandelen, bewerken of vervoeren.

Schade door auto

Schade door je auto is niet verzekerd. Dit valt bijvoorbeeld onder je autoverzekering (WA).

Extra informatie

Je bent wel verzekerd voor schade: die je huispersoneel veroorzaakt met of door haar eigen motorrijtuig tijdens de werkzaamheden die zij voor jou verricht; die ontstaat met of door maaimachines, kinderspeelgoed of kleine gebruiksvoorwerpen die aangedreven worden door een motor en niet sneller kunnen dan 16 km per uur; die ontstaat door fietsen met elektrische trapondersteuning tot en met 25 km/u.

Schade door sport en spel

Als je tijdens sport of spel een medesporter of medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die je kapot maakt tijdens het sporten, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is er wel aansprakelijkheid en vergoeden wij de schade.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Je bent wel verzekerd voor schade die is veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk.

Schade met of door een modelvliegtuig of drone

Je bent niet verzekerd voor schade die je veroorzaakt door een op afstand bestuurbaar modelvliegtuigje of drone.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnelandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade veroorzaakt door je uitwonende ongehuwde kinderen als zij binnen Nederland of Europa stage lopen of dagonderwijs volgen, onder de voorwaarde dat zij in het Nederlandse bevolkingsregister staan ingeschreven.

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 100 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie.

Schade door kinderen tijdens vakantiewerk, bijbaan of stage

Je bent alleen verzekerd voor schade die je inwonende kinderen of uitwonende ongehuwde kinderen veroorzaken tijdens vakantiewerk, bijbaan of stage voor hun opleiding aan volledig dagonderwijs of voltijdse studie in Nederland.

Schade door vriendendienst

We vergoeden de schade tot maximaal € 12.500 per gebeurtenis. Je bent alleen verzekerd als: je de vriendendienst verricht voor een ander dan een verzekerde, de schade je kan worden toegerekend, de schade niet de eigen schuld van die ander is en de schadevergoeding wordt gevraagd door de persoon, die je hebt geholpen met de vriendendienst, of een nabestaande van die persoon.

Extra informatie

We vergoeden de schade tot maximaal € 12.500 per gebeurtenis.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Wij vergoeden dan de schade tot maximaal € 12.500 per gebeurtenis. Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Je bent niet verzekerd voor schade aan de spullen van een andere verzekerde, spullen van je werk, spullen waarvoor jezelf de zorg hebt of iemand namens jou heeft op grond van een huur-, huurkoop-, lease, pacht-, erfpacht- of pandovereenkomst, vruchtgebruik of het recht van gebruik en bewoning.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld. Maar voor bepaalde verzekerde gebeurtenissen geldt een beperkter dekkingsgebied. 

Extra informatie

Het dekkingsgebied is Europa voor je uitwonende ongehuwde kinderen als zij binnen Europa stage lopen of dagonderwijs volgen, onder de voorwaarde dat zij in het Nederlandse bevolkingsregister staan ingeschreven. Het dekkingsgebied is Nederland voor je ongehuwde kinderen tijdens vakantiewerk, bijbaan of stage voor hun opleiding aan volledig dagonderwijs of voltijdse studie.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie per maand. Betalen kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Na het eerste verzekeringsjaar wordt de verzekering automatisch met een jaar verlengd met de mogelijkheid om maandelijks per de verlengingsdatum op te zeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaarjaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via je a.s.r. account of onze klantenservice. De verzekering stopt per de eerstvolgende maandelijkse verlengingsdatum.