Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Autoverzekering Casco Allrisk Ik kies zelf van a.s.r. vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je auto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen auto.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: € 6.450.000;
- bij schade aan spullen: € 2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Is je auto beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Je bent verzekerd voor het vervoer van jou en je auto. Voorbeelden zijn: slepen, gratis vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties. Je moet hiervoor wel onze Alarmcentrale inschakelen.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de auto en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Wij vergoeden ook de huur van een vervangende auto. Let op: Pechhulp valt hier niet onder. Dat is een keuzedekking. Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van de auto krijg je de nieuwwaarde, de dagwaarde of de aankoopwaarde vergoed. Dit is afhankelijk van de gekozen dekking, de gekozen termijn van die dekking en de ouderdom van de auto

Extra informatie

Het verzekerde bedrag op je polis is de cataloguswaarde van de auto. Je kunt een verlengde nieuwwaarderegeling of aankoopwaarderegeling kiezen. Daarvoor gelden wel regels. Bij diefstal van de auto wordt de schade vergoed als de auto volgens de vereisten beveiligd was.

Reparatie

Is je auto beschadigd maar niet total loss? Wij vergoeden de reparatiekosten bij een gedekte schade door een geselecteerd herstelbedrijf. Behalve als de auto technisch of economisch total loss is. Dan vergoeden wij de waarde van de auto minus de waarde van de restanten.

Extra informatie

Technisch total loss: de auto is technisch niet meer in een staat om veilig mee te rijden en reparatie is onmogelijk/onverantwoord. Economisch total loss: de reparatiekosten zijn hoger dan het verschil tussen de waarde van de auto direct voor de gebeurtenis en de waarde van de restanten na de gebeurtenis. Indien je reparatie niet door het geselecteerde herstelbedrijf uit laat voeren wordt € 500 minder vergoed.

Schade door brand en natuur

Je bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Ruitschade

Je bent verzekerd voor het breken of barsten van de autoruit of van het panorama- of zonnedak (hieronder valt ook het zogenaamde sterretje). En voor schade aan de auto die is veroorzaakt door scherven van de autoruit of van het panorama- of zonnedak. Wij vergoeden de kosten van reparatie of vervanging door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf.

Extra informatie

Laat je de reparatie of vervanging niet door een geslecteerd ruitschadeherstelbedrijf uitvoeren? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 500.

Inbraak

Schade aan de auto door (een poging) tot diefstal is verzekerd. Hierbij gelden eisen aan de beveiliging van je auto. Daarnaast is er standaard dekking tot maximaal € 1000 voor schade aan extra's.

Extra informatie

Extra's zijn bijvoorbeeld later ingebouwde audio- of navigatieapparatuur.

Schade aan eigen auto

Je bent verzekerd voor schade aan je eigen auto door andere gebeurtenissen dan die hierboven in deze kolom al genoemd zijn. Ook als het jouw eigen schuld is (bijvoorbeeld een aanrijding).

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Pechhulp krijg je bij een mechanisch of elektronisch mankement aan de auto waardoor je niet verder kunt rijden. Je kunt daarbij denken aan vervoer van jou of de auto.

Extra informatie

Je kunt geen pechhulp afsluiten voor auto's ouder dan 15 jaar.

Keuze: Schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto, tot maximaal € 1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan is die verzekering verantwoordelijk voor het uitkeren van de schade.

Keuze: Nieuwwaarde- of aankoopwaarderegeling

Ben je de eerste eigenaar van je nieuwe auto en heb je deze in Nederland gekocht? Dan krijg je standaard het eerste jaar na aankoop van de auto de nieuwwaarde vergoed als je auto gestolen wordt of als hij total loss raakt.

Extra informatie

Je kunt optioneel de nieuwwaarderegeling uitbreiden naar 2 of 3 jaar na aankoopdatum.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je auto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Extra informatie

Rechtsbijstand wordt via ons verleend door DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd bij schade door opzet, als je geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. En ook niet bij schade door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de schade aan ons moet terugbetalen

Extra informatie

Heb je schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Onvoldoende onderhoud of zorg of slijtage

Je krijgt geen vergoeding voor schade aan je eigen auto die ontstaat doordat je je auto niet goed hebt (laten) onderhouden. Of doordat je je auto hebt overbelast. Ook (pech)hulpverlening vergoeden we dan niet.

Extra informatie

Je bent ook niet verzekerd voor schade aan je auto die ontstaat door normaal gebruik, zoals slijtage, verkleuring, veroudering, verroesting en corrosie.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de auto aan een ander. Of als je de auto zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 0, € 100 of € 500. Het eigen risico geldt bij schade aan je eigen auto en bij het vervangen van een ruit. Maar niet bij reparatie van een ruit ('sterretje').

Extra informatie

Ben je jonger dan 24 jaar en ben je de bestuurder van de auto met een Ditzo autoverzekering allrisk? Dan geldt er een eigen risico bovenop het vrijwillig eigen risico van € 250 per gebeurtenis.

Beveiliging

Bij diefstal, joyrijden of inbraak vergoeden wij de schade alleen als je auto goed beveiligd was. Let op: Wij kunnen voor je auto een speciaal beveiligingssysteem eisen. Als er voor jouw auto een beveiligingseis geldt staat deze op je polisblad vermeld.

Extra informatie

Je moet je auto afsluiten. Worden je autosleutels gestolen? Dan vergoeden wij vervanging van sleutels en sloten en omcodering van de startonderbreker tot maximaal € 500. Let op: verlies van de sleutels is niet verzekerd.

Reparatie

Wij vergoeden de reparatie door een geselecteerd herstelbedrijf. Laat je de schade niet repareren of door een ander herstelbedrijf? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 500. Dit staat los van het eigen risico.

Ruitschade

Wij vergoeden de reparatie of vervanging van de ruit door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf. Laat je de ruit repareren of vervangen door een ander ruitschadeherstelbedrijf? Dan verlagen wij de schadevergoeding met € 500. Dit staat los van het eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie per maand. Betalen kan alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade meldt, krijg je premiekorting tot een maximum van 75%. Claim je schade, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Na het eerste verzekeringsjaar wordt de verzekering automatisch met een jaar verlengd met de mogelijkheid om maandelijks per de verlengingsdatum op te zeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaarjaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via je a.s.r. account of onze klantenservice. De verzekering stopt per de eerstvolgende maandelijkse verlengingsdatum.