Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Autoverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Ik kies zelf van a.s.r. vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door of met je auto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht.

Extra informatie

Schade aan of diefstal van je eigen auto kun je verzekeren met een Casco Beperkt- of Casco Allriskverzekering.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Je bent verzekerd voor maximaal de volgende bedragen:
- bij letselschade: € 6.450.000;
- bij schade aan spullen: € 2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Is je auto beschadigd of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Je bent verzekerd voor het vervoer van jou en je auto. Voorbeelden zijn: slepen, gratis vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties. Je moet hiervoor wel onze Alarmcentrale inschakelen.

Extra informatie

Bij hulpverlening moet je denken aan berging, slepen of het vervoer van de auto en bagage. Of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Wij vergoeden ook de huur van een vervangende auto. Let op: Pechhulp valt hier niet onder. Dat is een keuzedekking. Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Pechhulp krijg je bij een mechanisch of elektronisch mankement aan de auto waardoor je niet verder kunt rijden. Je kunt daarbij denken aan vervoer van jou of de auto.

Extra informatie

Je kunt geen pechhulp afsluiten voor auto's ouder dan 15 jaar.

Keuze: Schade Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde auto, tot maximaal € 1.000.000. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan is die verzekering verantwoordelijk voor het uitkeren van de schade.

Keuze: Rechtsbijstand Motorrijtuigen

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je auto. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Extra informatie

Rechtsbijstand wordt via ons verleend door DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd bij schade door opzet, als je geen geldig rijbewijs hebt of niet rijbevoegd bent. En ook niet bij schade door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze gevallen kan het zijn dat je de schade aan ons moet terugbetalen

Extra informatie

Heb je schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden wij de schade wel aan de benadeelde partij. Maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. In dat geval moet je de schade aan ons terugbetalen.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Verhuur, lease of zakelijk gebruik

Je bent niet verzekerd voor schade tijdens verhuur of lease van de auto aan een ander. Of als je de auto zakelijk gebruikt. Bijvoorbeeld voor vervoer van personen of vracht tegen betaling, waaronder koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Niet van toepassing. De Autoverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Ik kies zelf van a.s.r. heeft géén eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt of je hebt schade, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie per maand. Betalen kan alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade meldt, krijg je premiekorting tot een maximum van 75%. Claim je schade, dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Na het eerste verzekeringsjaar wordt de verzekering automatisch met een jaar verlengd met de mogelijkheid om maandelijks per de verlengingsdatum op te zeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaarjaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via je a.s.r. account of onze klantenservice. De verzekering stopt per de eerstvolgende maandelijkse verlengingsdatum.