Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je woonhuis. Wij vergoeden schade door onder andere brand, diefstal, inbraak, vandalisme, neerslag, overstroming, inslag van hagelstenen, storm, lekkage, aanrijding en omvallen van bomen. Schade door vallen en stoten is niet standaard verzekerd. Wil je dat wel? Dan kan dat met de keuzedekking Allrisk.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, kosten voor vervangend onderdak, extra levensonderhoud en tijdelijke opslag.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, TV's, boeken, apparatuur, keukengerei, serviesgoed, kleding, gordijnen, sieraden, kunst, verzamelingen, muziekinstrumenten, sportuitrustingen.

Extra informatie

Bij je inboedel horen onder andere ook je huisdieren, geld, scooter, (elektrische) fiets, zitmaaier, scootmobiel, medische hulpmiddelen (ook gehuurd of in bruikleen), tuinaanleg, tuinmeubelen, tuingereedschap en je huurders- of eigenarenbelang.

Verzekerd bedrag

Je inboedel is zonder maximum tegen nieuwwaarde verzekerd. Op je polisblad staat dan ook geen verzekerd bedrag. Wel gelden voor bepaalde spullen in je woonhuis maximale vergoedingen, zoals voor sieraden en (audio)apparatuur of vergoeden wij de schade naar dagwaarde.

Extra informatie

Wij vergoeden onder andere de dagwaarde als je spullen minder waard zijn dan 40% van de huidige nieuwwaarde. Waar op het polisblad of in de voorwaarden een maximum staat vergoeden wij tot aan dit maximum.

Contra-expertise na schade

Wil je een eigen expert inschakelen? Dan krijg je de redelijke kosten daarvan vergoed. De expert moet zich wel houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

Let op: kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben, zoals kosten die jouw expert maakt voor belangenbehartiging, vergoeden wij alleen als er volgens de wet sprake is van een vergoedingsplicht.

Sieraden

Sieraden zijn standaard tot € 6.000 verzekerd, ook tegen diefstal. Heb je een hogere waarde aan sieraden en wil je die verzekeren? Je kunt het verzekerd bedrag optioneel verhogen tot maximaal € 10.000.

Extra informatie

Wil je je sieraden tegen verlies en buiten je woonhuis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp 'Keuze: Kostbaarheden' op deze Verzekeringskaart.

(Audio-) apparatuur

Audio-, video-, beeld-, foto-, film-, computerapparatuur is standaard tot € 15.000 verzekerd, ook tegen diefstal. Heb je een hogere waarde aan deze apparatuur en wil je die verzekeren? Je kunt het verzekerde bedrag optioneel tot maximaal € 20.000, € 30.000 of € 40.000 verhogen.

Extra informatie

Wil je je apparatuur buiten je woonhuis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Mobiele elektronica voor je mobiele audio-, video-, beeld- en computerapparatuur. Of met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis voor onder andere je foto- en filmapparatuur. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp 'Keuze: Mobiele elektronica' of 'Keuze: Kostbaarheden' op deze Verzekeringskaart.

Keuze: Mobiele elektonica

Je mobiele elektronica is zowel binnen als buiten je huis verzekerd in Nederland voor schade door plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen, zoals schade door vallen en stoten, diefstal of vernietiging. Let op: verlies is niet meeverzekerd.

Extra informatie

Let op: verlies is niet meeverzekerd

Keuze: Verhuur

Je kunt kiezen uit de opties ‘maximaal 3 kamers’ of 'het gehele woonhuis'. Je bent verzekerd als:

- Er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst is tussen jou en de huurder waaruit blijkt wie de huurder is.

- Je zelf in het woonhuis woont, wanneer je kamers verhuurt

- Je verhuurt aan 1 persoon of 1 gezin, wanneer je je hele woonhuis verhuurt

Extra informatie

Verhuur je aan toeristen, bijvoorbeeld via een boekingswebsite (Airbnb)? Dan ben je alleen verzekerd als je de kamers of het hele woonhuis niet langer dan 17 weken per jaar verhuurt.

Keuze: Kostbaarheden verlies en buitenshuis

We vergoeden de bijzondere bezittingen, zoals sieraden, buitenshuis tot maximaal € 7.500.

Extra informatie

Je kunt dit bedrag optioneel verhogen naar € 15.000 of € 25.000. Mobiele elektronica (zoals een smartphone) vallen niet onder kostbaarheden.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, constructiefouten, grondverzakking, scheurvorming, dieren, ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden, onvoldoende onderhoud, onvoldoende voorzorgsmaatregelen en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd.

Extra informatie

Is de gebeurtenis die de schade veroorzaakt niet plotseling en onvoorzien? Of heeft de gebeurtenis plaatsgevonden buiten de looptijd van de verzekering? Dan is de schade niet verzekerd.

Spullen buiten huis

Je inboedel is buiten je woonhuis niet verzekerd. Maar we vergoeden wel schade aan je tuinmeubelen in de tuin door diefstal, inslag van hagelstenen en storm. Ook vergoeden wij schade aan je huurders- of eigenarenbelang. Bijvoorbeeld schade door storm aan je schutting of tuinhuis.

Extra informatie

Wil je kostbaarheden of mobiele elektronica buiten je huis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis en de keuzedekking Mobiele elektronica. Kijk voor meer informatie bij het onderwerp ‘Keuze: Mobiele elektronica’ of 'Keuze Kostbaarheden verlies en buitenshuis' op deze Verzekeringskaart.

Vallen en stoten

Schade door vallen en stoten is niet standaard verzekerd. Wil je dat wel? Dan kan dat met de keuzedekking Allrisk.

Extra informatie

Je hebt dan bijvoorbeeld dekking voor schade door een kast die omvalt en daardoor beschadigt. We verzekeren geen val- en stootschade aan mobiele elektronica.

Verhuur

Indien het primaire doel van de woning is om deze te verhuren zien wij dit als zakelijk gebruik. In deze situatie is schade aan de inboedel van de woning niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je ben ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Glas

Schade aan de ruiten in je woonhuis is niet verzekerd. Wil je dat wel, bijvoorbeeld omdat je een huurhuis hebt en je zelf een glasverzekering moet afsluiten? Dan kan dat met de keuzedekking Glas. Deze dekt de glasschade in geval van gebroken ruiten in je woonhuis door vrijwel alle oorzaken.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende voegen of kitnaden of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren.

Extra informatie

Diefstal is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als er geen zichtbare braaksporen aan je woonhuis zijn bij diefstal van een (elektrische) fiets of scooter of als je bij afwezigheid ramen en deuren open hebt gelaten. 

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 100 of € 500 per gebeurtenis. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie.

Extra informatie

Bij de keuzedekkingen Glas, Kostbaarheden verlies en buitenshuis en Mobiele elektronica geldt het gekozen eigen risico niet.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Woonaard

Is je woonhuis een recreatiewoning, (voormalige) boerderij, monument, stacaravan, woonboot, woonwagen of studentenkamer? Dan kunnen we je geen Inboedelverzekering Ik kies zelf van a.s.r. aanbieden

Inboedel op een ander adres of in je auto

Je inboedel is 3 maanden beperkt verzekerd in andere gebouwen. Deze termijn begint zodra je inboedel zich in een ander gebouw bevindt. Na deze termijn ben je niet meer verzekerd. Heb je Allrisk verzekerd? De allriskdekking geldt niet voor je inboedel in een ander gebouw. In deze situatie geldt alleen de Basisdekking.

Extra informatie

Inboedel in de auto is beperkt verzekerd tot € 7.500. Er zijn lagere maximale verzekerde bedragen voor onder andere zonnebrillen, sieraden, smartphones, laptops, voer- en vaartuigen en geld. Schade door vandalisme en diefstal is alleen verzekerd na zichtbare braaksporen aan je auto.

Overstroming primaire waterkering of buitendijks

Overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, overgelopen of gefaald, vergoeden wij niet. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de Wts (Wet tegemoetkoming schade bij rampen).

Extra informatie

Woon je in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden wij de schade door een overstroming niet. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel in je woonhuis in Nederland. De keuzedekking Mobiele elektronica dekt schade aan je mobiele elektronica in heel Nederland. De keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis dekt schade aan je kostbaarheden overal ter wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie per maand. Betalen kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Na het eerste verzekeringsjaar wordt de verzekering automatisch met een jaar verlengd met de mogelijkheid om maandelijks per de verlengingsdatum op te zeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaarjaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via je a.s.r. account of onze klantenservice. De verzekering stopt per de eerstvolgende maandelijkse verlengingsdatum.