Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis. Wij vergoeden schade door onder andere brand, inbraak, vandalisme, neerslag, overstroming, inslag van hagelstenen, storm, lekkage, aanrijding en omvallen van bomen. Schade door vallen en stoten is niet verzekerd. Wil je dat wel? Dan kan dat met de keuzedekking Allrisk.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, huurderving, verminderd woongenot, kosten voor vervangend onderdak, kosten voor noodzakelijke aanpassingen volgens overheidsvoorschriften.

Wat is verzekerd?

Met de Woonhuisverzekering Ik kies zelf van a.s.r. verzeker je je woonhuis dat bestemd is voor particuliere bewoning of particulier gebruik. Bij het woonhuis horen onder andere de bijgebouwen, funderingen, kelders, leidingen, terreinafscheidingen, zonneschermen, screens, rolluiken en zonnepanelen.

Extra informatie

Let op! Zonnepanelen zijn alleen verzekerd als je ze hebt opgegeven. Ze staan dan vermeld op je polisblad

Verzekerd bedrag

Je woonhuis is zonder maximum verzekerd. Er staat dan ook geen verzekerd bedrag op je polisblad. Wij vergoeden de herbouwwaarde. Als je je woonhuis niet wilt of mag herbouwen vergoeden wij de verkoopwaarde of de sloopwaarde.

Extra informatie

Wij vergoeden de nieuwwaarde van inbouwapparatuur, toestellen zoals de cv-ketel, vloeren of erfafscheidingen. Als deze minder waard zijn dan 40% van de huidige nieuwwaarde dan vergoeden wij de dagwaarde. Staat er een maximum bedrag op je polisblad? Dan vergoeden wij tot aan dit maximum.

Contra-expertise na schade

Wil je een eigen expert inschakelen? Dan krijg je de redelijke kosten daarvan vergoed. De expert moet zich wel houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Extra informatie

Let op: kosten die niet met de schaderegeling te maken hebben, zoals kosten die jouw expert maakt voor belangenbehartiging, vergoeden wij alleen als er volgens de wet sprake is van een vergoedingsplicht.

Glas

Schade aan de ruiten in je woonhuis is verzekerd tegen onder andere brand, storm, hagel en inbraak. Je kunt dit uitbreiden met de keuzedekking Glas. Deze dekt de glasschade in geval van gebroken ruiten in je woonhuis door vrijwel alle oorzaken.

Extra informatie

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico, dan geldt dit niet voor de aanvullende dekking glas.

Tuin

Schade aan je tuin is standaard verzekerd tot € 25.000. Wij vergoeden onder andere geen schade door diefstal en weersinvloeden zoals regen, vorst en storm. Schade door storm of hagel aan je paviljoen, ingegraven of verankerde jacuzzi of zwembad en vaste buitenkeuken is wel verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Is je woonhuis in aanbouw of verbouw? Dan zijn je woonhuis en de (bouw)materialen die in je woonhuis staan verzekerd. Je bent verzekerd voor beschadiging van je woonhuis door brand, ontploffing, blikseminslag, inductie, storm, sneeuwdruk of luchtverkeer. Is je woonhuis tijdens de verbouw of aanbouw onbewoond of niet wind- en waterdicht? Dan is er een beperkte dekking.

Extra informatie

Staat je woonhuis leeg, is het onbewoond, buiten gebruik of gekraakt? Dan is er een beperkte dekking. Deze situaties moet je altijd aan ons melden. Check de voorwaarden.

Vandalisme

Schade aan je woonhuis door vandalisme van iemand die het woonhuis zonder jouw toestemming is binnengedrongen is verzekerd.

Keuze: Allrisk

Je kunt kiezen voor de keuzedekking Allrisk. Met de Allrisk dekking ben je naast de verzekerde gebeurtenissen uit de basisdekking ook verzekerd voor schade veroorzaakt door een van buiten komende, onvoorziene of onverwachte gebeurtenis die niet onder de Basisdekking valt.

Extra informatie

Een voorbeeld van een Allrisk schade is schade aan de muur doordat een fles wijn tegen de muur valt of stoot.

Keuze: Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn niet standaard meeverzekerd. Wil je je zonnepanelen verzekeren? Dan kan dit met de keuzedekking 'Zonnepanelen'.

Keuze: Verhuur

Je kunt kiezen uit de opties ‘maximaal 3 kamers’ of 'het gehele woonhuis'. Je bent verzekerd als:

- Er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst is tussen jou en de huurder waaruit blijkt wie de huurder is.

- Je zelf in het woonhuis woont, wanneer je kamers verhuurt

- Je verhuurt aan 1 persoon of 1 gezin, wanneer je je hele woonhuis verhuurt  Lees meer

Extra informatie

Verhuur je aan toeristen, bijvoorbeeld via een boekingswebsite (Airbnb)? Dan ben je alleen verzekerd als je de kamers of het hele woonhuis niet langer dan 17 weken per jaar verhuurt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere aardbeving, constructiefouten, grondverzakking, scheurvorming, dieren, ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Schade veroorzaakt door je opzet of roekeloosheid of als in je huis strafbare activiteiten plaatsvinden is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Is de gebeurtenis die de schade veroorzaakt niet plotseling en onvoorzien? Of heeft de gebeurtenis plaatsgevonden buiten de looptijd van de verzekering? Dan is de schade niet verzekerd.

Verhuur

Indien het primaire doel van de woning is om deze te verhuren zien wij dit als zakelijk gebruik. In deze situatie is schade aan de woning niet verzekerd.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

Je bent niet verzekerd als je bij het afsluiten van de verzekering of bij schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. Je bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Extra informatie

Onder molest verstaan we: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Vallen en stoten

Schade aan je woonhuis door vallen, stoten, botsen en andere ongelukjes is niet standaard verzekerd. Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor de vloer beschadigt. Wil je dat wel? Dan kan dat met de keuzedekking Allrisk.

Extra informatie

Wil je je woonhuis ook tegen vallen en stoten verzekeren? Dan kan dat met de keuzedekking Allrisk. Bij verhuur is het verzekeren tegen schade door vallen en stoten niet mogelijk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je krijgt geen vergoeding als je je woonhuis niet goed onderhoudt en hierdoor schade ontstaat. Ook moet je er alles aan doen om schade te voorkomen en te verminderen.

Extra informatie

Dit betekent bijvoorbeeld: - Je gebruikt je woonhuis waarvoor het bedoeld is; - Bij neerslag sluit je ramen en deuren; - Als je het huis verlaat, sluit je ramen en deuren; - Bij vorst tap je de buitenkranen af - Je veegt de schoorsteen en maakt de dakgoten schoon.

Eigen risico

Je kiest zelf je eigen risico: € 0, € 100 of € 500 per gebeurtenis. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie.

Extra informatie

Bij storm heb je een standaard eigen risico van € 375. Je kunt ervoor kiezen om dit eigen risico te verlagen naar € 0.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Aanbouw, verbouw, leegstand of gekraakt

Bij aanbouw en verbouw is je woonhuis verzekerd. Maar als tijdens de aanbouw of verbouw je woonhuis onbewoond is of niet wind- en waterdicht, dan is de dekking beperkt. Inbraak en diefstal  is dan alleen verzekerd als er braaksporen zichtbaar zijn aan je woonhuis. Schade door brand, ontploffing, bliksem, storm, hagel en sneeuwdruk is wel verzekerd.

Extra informatie

Is je woonhuis gekraakt, of staat het leeg? Dan ben je beperkt verzekerd. Schade door inbraak en diefstal is dan bijvoorbeeld niet verzekerd. Er is alleen dekking voor schade door brand, ontploffing, bliksem, storm en hagel.

Overstroming primaire waterkeringen en buitendijks

Overstroming is niet altijd verzekerd. Schade door water dat helemaal of gedeeltelijk afkomstig is van de zee of een binnenwater doordat een primaire waterkering is bezweken, overgelopen of gefaald vergoeden wij niet. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de Wts (Wet tegemoetkoming schade bij rampen).

Extra informatie

Woon je in een buitendijks gebied, zoals een uiterwaarde of een gebied dat door de overheid is aangewezen voor waterberging? Dan vergoeden wij de schade door een overstroming niet. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd je je niet aan de verplichtingen en schaad je onze belangen? Dan kan dat gevolgen hebben. Wij kunnen een schade dan afwijzen en/of je verzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of we kunnen zelfs de verzekering beëindigen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt je premie per maand. Betalen kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Na het eerste verzekeringsjaar wordt de verzekering automatisch met een jaar verlengd met de mogelijkheid om maandelijks per de verlengingsdatum op te zeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste verzekeringsjaarjaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via je a.s.r. account of onze klantenservice. De verzekering stopt per de eerstvolgende maandelijkse verlengingsdatum.