Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De ING Opstalverzekering Allrisk vergoedt schade aan je woonhuis. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, diefstal en inbraak, neerslag, blikseminslag en storm. En ook schade door een ander 'van buiten komend onheil', zoals een slag, stoot of val, is verzekerd. 

Extra informatie

Daarnaast vergoeden wij ook bepaalde kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten en saneringskosten. Ook vergoeden wij extra kosten voor een vervangend verblijf als je woonhuis door schade niet meer bewoonbaar is.

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd bij schade. Met woonhuis bedoelen we:
*    Het huis dat op het risicoadres op je polis staat
*    Alles wat normaal gesproken bij je woonhuis hoort, zoals verwarmingsketel, warmtepomp, zonnepanelen of een laadpaal
*    (Losstaande) garages, schuren en andere gebouwen die bij je woonhuis horen
*    De funderingen

Verzekerd bedrag

Je woonhuis is verzekerd tot een maximumbedrag van € 600.000.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. De kosten van een contra-expert worden door ons vergoed.

Extra informatie

Als beide experts het niet met elkaar eens worden over de omvang van de schade benoemen ze samen een derde expert. Deze bepaalt dan het definitieve schadebedrag, waar jij en wij ons aan moeten houden. Wij betalen ook de kosten voor deze derde expert.

Keuze: glas

Als aanvulling op de opstalverzekering kun je kiezen voor een glasdekking. Deze dekt de glasschade bij gebroken ruiten van je woning door vrijwel alle oorzaken.

Tuin

Tuinaanleg en tuinbeplanting die bij het woonhuis horen zijn tegen alle gedekte gebeurtenissen verzekerd. Behalve schade door storm, neerslag, hevige lokale regenval, hagel, diefstal, vandalisme en omgevallen bomen.

Verbouwing, leegstand

Tijdens een verbouwing is niet alleen je woning verzekerd, maar ook bouwmaterialen en gereedschappen. Als je woning langer dan twee maanden leegstaat ben je ook verzekerd, maar niet meer voor schade door (een poging tot) diefstal en inbraak.

Vandalisme

Vandalisme aan je woning is verzekerd.

Extra informatie

Je bent niet verzekerd voor vandalisme als je woning op het moment van de gebeurtenis is gekraakt of langer dan twee maanden leeg staat. 

Schade manager bij je thuis

Heb je schade door brand of ben je erg geschrokken van een inbraak? Bij iedere schade met grote emotionele of financiële gevolgen vergoeden wij niet alleen de schade. Wij doen meer dan dat. Onze schademanager komt bij je thuis om je persoonlijk te helpen.

Extra informatie

Hij kan je bijvoorbeeld helpen met het voorkomen van vervolgschade, de afhandeling van administratieve zaken of het regelen van de juiste hersteller. Tijdens het traject blijft hij je vaste aanspreekpunt. De schademanager thuis regelt alles van A tot Z om de schade snel en efficiënt te herstellen en af te handelen.

Zonnepanelen

Schade aan zonnepanelen vallen standaard onder de dekking.

Fundering

Schade aan de fundering van je woonhuis valt standaard onder de dekking.

Wat is niet verzekerd?

Slecht onderhoud

Waterschade veroorzaakt doordat je je woonhuis slecht hebt onderhouden is niet verzekerd.

Extra informatie

Met slecht onderhoud bedoelen wij dat je woonhuis niet, te weinig of verkeerd is onderhouden.

Verboden activiteiten

Schade door activiteiten die wettelijk niet toegestaan zijn wordt nooit vergoed. Bijvoorbeeld schade door hennepteelt in je huis of een bijgebouw. 

Wat is nog meer niet verzekerd?

Je bent onder andere niet verzekerd voor schade aan je woonhuis als de schade is veroorzaakt door:
*    Overstroming van primaire waterkering
*    Directe of indirecte neerslag als dit binnenkomt door een openstaande deur of raam
*    Muren of vloeren die vocht doorlaten
*    Grondwater en/of verandering van het grondwaterpeil
*    Opzet, roekeloosheid of onder invloed van alcohol of drugs

Extra informatie

Onder opzet verstaan wij dat je opzettelijk tegen een persoon of zaak (in strijd met het recht) iets hebt gedaan of nagelaten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als kitvoegen of tegels niet waterdicht zijn en er daardoor vocht door de muren of vloer van je woning komt.

Eigen risico

Bij deze verzekering heb je € 100 eigen risico per gebeurtenis. Bij stormschade is dit eigen risico € 225.

Aanbouw en verbouw

Je bent tijdens de aanbouw of verbouw van je woonhuis verzekerd voor schade aan bouwketen, loodsen, steigers, bouwmaterialen, gereedschap en bouwkleding, maar alleen als de oorzaak (het blussen van) brand is, een blikseminslag, een ontploffing of een storm. We vergoeden in dat geval maximaal een bedrag dat gelijk is aan de waarde van je woning.

Tuin

Tuinaanleg en tuinbeplanting die bij het woonhuis horen zijn tegen alle gedekte gebeurtenissen verzekerd. Behalve schade door storm, neerslag, hevige lokale regenval, hagel, diefstal, vandalisme en omgevallen bomen.

Huurderving

Als het verhuurde deel van je woonhuis schade heeft opgelopen zodat verhuur niet meer mogelijk is, vergoeden wij de huur die je daardoor misloopt tot maximaal de marktconforme huurprijs. Als je woning langer onbruikbaar blijft dan nodig voor het herstel of de herbouw, en dit is niet het gevolg van de oorspronkelijke oorzaak of door weersomstandigheden, dan geldt de vergoeding niet.

Extra informatie

Als je niet tot herstel of herbouw overgaat, geldt deze dekking tot maximaal tien weken per gebeurtenis. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Doe aangifte bij een aanrijding of aanvaring en bij een strafbaar feit of verlies. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je gezinssituatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen gaat via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna verlengen we elk jaar automatisch je verzekering. Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop je verzekering stopt. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je je premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Direct na het afsluiten kun je de verzekering dagelijks opzeggen via ing.nl/verzekeren of telefonisch via 020 22 888 88.