Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning. We vergoeden onder andere bij schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Uw woning is verzekerd bij schade door bepaalde plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen. Ook onderdelen die aan uw woning vastzitten zijn verzekerd, zoals zonnepanelen. En uw tuin en alle bijbehorende gebouwen van uw woning zijn verzekerd (zoals een schuur of garage).

Verzekerd bedrag

Voor uw woning geldt geen maximaal verzekerd bedrag. Dat noemen we garantie tegen onderverzekering. Wij vergoeden een schade tot maximaal de herbouwwaarde. Als u uw woning niet wilt of mag herbouwen vergoeden wij de verkoopwaarde of de sloopwaarde.

Extra informatie

U bent ook verzekerd voor schade aan uw bijgebouwen die horen bij een ander adres dan het adres van uw woning. Maar alleen als u de eigenaar bent van dat bijgebouw en het binnen een straal van 500 meter van uw Woning staat. Wij vergoeden dan per gebeurtenis maximaal € 25.000.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. We vergoeden dan alleen de kosten van een expert voor het vaststellen van de grootte van de schade als die redelijk zijn.

Extra informatie

Met redelijk bedoelen we dat omvang van de kosten redelijk zijn in verhouding tot de schade die we vergoeden. En redelijk zijn in verhouding tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd en de kosten van de expert die wij inschakelen. We vergoeden ook de kosten van de 3e expert als die is aangesteld door de eerste twee experts.

Keuze: glas

Schade aan de ruiten in uw woning zijn niet standaard verzekerd. U kunt uw verzekering uitbreiden met de Glas dekking.

Tuin

We vergoeden schade aan uw tuin tot maximaal € 30.000.

Verbouwing, leegstand

De woning is tijdens aanbouw en verbouw verzekerd. Maar er is in deze situatie geen dekking bij schade als de oorzaak van de schade voortkomt uit de bouwwerkzaamheden. Behalve bij schade door brand, blikseminslag, luchtverkeer, ruimtevaartuigen of meteorieten. Ook is er dekking voor schade als uw woning leeg staat voor een periode van maximaal 6 maanden.

Keuze: Val en stootschade

Schade aan uw woning door vallen en stoten is niet standaard verzekerd. Als u kiest voor de dekking Compleet is schade aan uw woning doordat u of uw huisdier iets omstoot gedekt.

Wat is niet verzekerd?

  • We vergoeden geen schade door onvoldoende of slecht onderhoud. Hiermee bedoelen wij ook schade door vochtdoorlating als gevolg van slecht onderhoud en roest. Bijvoorbeeld als u de dakgoten niet één keer in de 12 maanden schoonmaakt.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan de buitenkant van uw woning is niet verzekerd.

Door langzaam inwerkende processen

Schade door langzaam inwerkende processen is niet verzekerd. Bijvoorbeeld schade die over langere tijd ontstaan is door de invloed van het weer, vocht of slijtage.

Grondverzakking

We vergoeden geen schade aan uw woning doordat de grond verzakt, verschuift of daalt.

Bouwfouten

We vergoeden geen schade aan uw woning door bouwfouten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade door water is niet altijd gedekt. U bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor schade door neerslag via openstaande ramen of deuren. Of door lekkage via kitnaden en door vocht dat door de muren komt. Schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd. Schade door water zoals regen, hagel en het overlopen van sloten door hevige plaatselijke regenval in de nabijheid van uw woning is wel verzekerd.

Eigen risico

U kunt kiezen voor een eigen risico bij een gedekte schade van € 0 of € 150 per gebeurtenis. Het eigen risico bij schade door storm of schade die valt onder de aanvullende dekking Glas kunt u niet kiezen. Hiervoor geldt altijd een eigen risico van € 200 per gebeurtenis bij schade door storm en van € 0 bij schade aan glas.

Tuin

Niet alle schade aan uw tuin is verzekerd. U bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor schade aan uw tuin door vandalisme, storm en vorst.

Verbouwing

Bij aanbouw en verbouw is uw woning verzekerd. Maar er is dan geen dekking bij schade als de oorzaak van de schade bij de  bouwwerkzaamheden ligt. Behalve bij schade door brand, blikseminslag, luchtverkeer, ruimtevaartuigen of meteorieten.

Extra informatie

Uw woning wordt verbouwd als er bouwactiviteiten aan uw woning worden verricht. Maar ook als uw woning niet volledig glas-, wind- en waterdicht is, niet afgesloten kan worden of geen verwarmingsinstallatie, watervoorziening of gebruiksklare sanitair- en keukenfaciliteiten heeft.

Leegstand

Leegstand van uw woning is voor maximaal 6 maanden verzekerd. Staat uw woning langer dan 6 maanden leeg, dan is er geen dekking meer bij schade.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan uw woning in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Ook moet u op tijd de premie betalen d.m.v. automatische incasso. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op uw verzekeringsoverzicht staat. De verzekering is daarna dagelijks opzegbaar en eindigt op de datum waarop u de verzekering stopzet. Opzeggen regelt u zelf via uw digitale Verzekeringsmap.

Extra informatie

In een aantal situaties kunnen wij uw verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl