Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woning. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Uw woning is verzekerd bij schade. Ook alle bijbehorende gebouwen van uw woning zijn verzekerd (zoals een schuur of garage).

Verzekerd bedrag

Voor uw woning geldt geen maximaal verzekerd bedrag. Dat noemen we garantie tegen onderverzekering. 

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. We vergoeden dan alleen de kosten van een expert voor het vaststellen van de grootte van de schade als die redelijk zijn.

Keuze: glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. U kunt uw verzekering uitbreiden met de Glas dekking (naar keuze) waar dit wel is gedekt. 

Tuin

Voor schade aan uw tuin vergoeden wij per gebeurtenis maximaal € 25.000.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is verzekerd. Er is alleen geen dekking bij schade als de oorzaak van de schade bij de bouwwerkzaamheden ligt. En we vergoeden geen schade als u langer dan 6 aaneengesloten kalendermaanden niet in de woning woont.

Wat is niet verzekerd?

  • We vergoeden geen schade door onvoldoende of slecht onderhoud. Hiermee bedoelen wij ook schade door vochtdoorlating als gevolg van slecht onderhoud en roest. Bijvoorbeeld als u de dakgoten of schoorstenen niet één keer in de 12 maanden schoonmaakt.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan de buitenkant van uw woning is niet verzekerd.

Door langzaam inwerkende processen

Bijvoorbeeld schade die over langere tijd ontstaan is door de invloed van het weer, vocht of slijtage.

Grondverzakking

We vergoeden geen schade aan uw woning doordat de grond verzakt, verschuift of daalt.

Aardbeving of vulkanische uitbarsting

We vergoeden geen schade door een aardbeving of vulkanische uitbarsting of schade in de eerste 24 uur daarna.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Er is geen dekking bij schade door neerslag via openstaande ramen of deuren. Of door lekkage via kitnaden en door vocht dat door de muren komt. Schade door overstroming of grondwater is ook niet verzekerd.

Extra informatie

Schade door overstroming is alleen gedekt als dat het gevolg is van hevige lokale neerslag.

Eigen risico

U kunt kiezen voor een eigen risico van € 0 of € 150 per gebeurtenis.

Extra informatie

Voor schade door storm geldt altijd een eigen risico van € 225. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt de schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Ook moet u op tijd de premie betalen d.m.v. automatische incasso. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie maandelijks via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Ga dan naar uw digitale Verzekeringsmap om de verzekering te wijzigen. De verzekering is dagelijks opzegbaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen via uw digitale Verzekerinsmap op www.inshared.nl