Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering vergoedt schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is een verplichte dekking. U kunt zelf voor aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Deze verzekering vergoedt schade die u aan anderen toebrengt met uw auto of aanhanger/caravan. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer en repatriëring. De hulpverlening is afhankelijk van het soort voorval. Wij verwijzen u graag naar de van toepassing zijnde voorwaarden omtrent de regeling bij hulpverlening.

Extra informatie

Neem voor hulpverlening altijd eerst contact op met de hulpverlener zoals vermeld op uw groene kaart.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden, zoals het bouwjaar van uw auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij het rijden zonder geldig rijbewijs. In deze gevallen kan het zijn dat u de vergoede schade moet terugbetalen.

Extra informatie

Uitleg over schadeloosstelling tegenpartij bij WA.

Diefstal of total loss

Diefstal of total loss van het voertuig is niet gedekt.

Reparatie

Reparatie van uw voertuig na eigen schade is niet gedekt. Alleen de kosten van reparatie van het voertuig van anderen die door uw schuld schade heeft opgelopen worden vergoed.

Schade door brand en natuur

Schade als gevolg door brand of natuur wordt niet vergoed.

Extra informatie

Bij schade als gevolg van natuur wordt bijvoorbeeld stormschade of aanrijding met dieren bedoeld.

Ruitschade

Ruitvervanging of ruitreparatie wordt niet vergoed.

Inbraak

Schade door inbraak wordt niet vergoed.

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto na een ongeval waarbij u aansprakelijk bent wordt niet vergoed.

Alcohol

Er is geen dekking voor schade wanneer u als bestuurder van de verzekerde auto op het moment van het ongeval zodanig onder invloed van alcohol, geneesmiddelen of drugs bent dat u niet meer in staat wordt geacht de auto behoorlijk te besturen.

Geen geldig rijbewijs

Als de verzekerde die het motorrijtuig bestuurt niet in het bezit is van een geldig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan is er geen dekking onder deze verzekering.

Extra informatie

Deze uitsluiting geldt niet wanneer er sprake is van een verlopen rijbewijs en deze onopzettelijk niet is vernieuwd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Uw eigen auto is bij schade niet verzekerd. Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Dan kunt u uw auto WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco verzekeren.

Extra informatie

Daarnaast kunt u als aanvullende dekkingen nog kiezen uit een Schadeverzekering inzittenden, Ongevallen inzittenden of rechtsbijstandsverzekering.

Eigen risico

Het eigen risico voor WA-schades staat op uw polisblad vermeld.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen zoals die vermeld staan op de groene kaart van uw autoverzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen die gesteld worden op het aanvraagformulier eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Daarnaast moet u in geval van schade, de schade zo snel mogelijk bij ons melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over na ontvangst van de nota.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting ontvangen. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste contractstermijn kunt u de verzekering dagelijks schriftelijk aan ons opzeggen. Hierbij geldt wel dat de opzegtermijn 1 maand is.